A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odwołuje przetarg ustny nieograniczony
» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» UKS „Kowaliki” przy SP im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich – postępowanie likwidacyjne
» Informacja Polskiego Towarzysztwa Psychologicznego w Olsztynie o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej w związku z koronawirusem
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - przymrozki/1
 • Aktualności
 • OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim”

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


  na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

  Do udzielenia zamówienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).


  Zamawiający:

  Starostwo Powiatowe w Olecku (podmiot realizujący projekt)
  ul. Kolejowa 32
  19-400 Olecko
  tel. 87 520 22 94; fax. 87 520 32 19
  e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl; finanse@powiat.olecko.pl

  Osoby do kontaktu:
  Sylwia Syperowicz– Skarbnik Powiatu
  Katarzyna Radzewicz – inspektor Wydziału Finansowego

  Nr projektu : WND-RPWM.03.01-28-008/09

  Wartość projektu:


  Całkowita wartość projektu: 3 787 769,56 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł 56/100 gr).

  Wydatki kwalifikowalne: 3 249 888,94 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem zł 94/100 gr).

  Środki europejskie(EFRR): 2 762 405,59 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć zł 59/100 gr).

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim”. Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z założeniami dokumentu - „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010r.” - dostępnym na stronie internetowej RPO W i M - www.rpo.warmia.mazury.pl.

  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

  - orientacyjny termin realizacji – 16 – 26 luty 2016 r.

  Zakończenie audytu 26 luty 2016 r.

  O dokładnym terminie wykonania audytu Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie 5 dni przed Wykonaniem zlecenia- dopuszcza się przekazanie informacji e-mail’em, faxem.

  Warunki dotyczące zamówienia:

  Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu przygotowanym wg dokumentu ,,Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.”
  Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

  Wymogi udziału wykonawców:

  1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

  2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

  a) udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,

  b) udokumentowane doświadczenie:

  - w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,

  - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, pochodzących z Unii Europejskiej;

  - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

  3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

  a) wykazu wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,

  b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

  c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

  4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

  5) Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

  a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz.649),

  b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240),

  c) w latach 2003-2006 zdały przed komisja powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz :

  - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
  - nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  6) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

  Bezstronność i niezależność wykonawcy audytu zewnętrznego:

  1) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjęta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoba przeprowadzająca audyt.

  2) Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.

  3) Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu):

  a) posiada udziały, akcyjne inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjęta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,

  b) jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjęta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

  c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,

  d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat, co najmniej 50% przedmiotu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjęta, jednostki wobec niej
  dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalność podmiotu przeprowadzającego audyt,

  e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej od drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjęta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie
  osoby,

  f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie przedmiotowym projektem,

  g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IŻ, IP, IP II,

  h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,

  i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

  4) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.:IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede
  wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

  Termin składania ofert:

  Do dnia: 08.02.2016 r. Godzina: 10:00

  Miejsce składania ofert:

  Starostwo Powiatowe w Olecku, pok. 23 (kancelaria)
  ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

  Zawartość oferty

  Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,
  • wzór umowy zaparafowany przez Osoby Uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2,
  • kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamówienia /wykształcenie, staż pracy/ Załącznik nr 3,
  • odpis aktualnych zaświadczeń pozwalających na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
  zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
  na lata 2007-2013' z dnia 13 kwietnia 2010 r.


  Data wprowadzenia: 2016-01-29 0815
  Data upublicznienia: 2016-01-29
  Art. czytany: 2236 razy

  » Załącznik nr 1 - Formularz cenowy oferty - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/
  » Załącznik nr 2 - wzór umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego - rozmiar: 92672 bajtów
  Typ pliku: application/
  » Załącznik nr 3 - wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet