A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odwołuje przetarg ustny nieograniczony
» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» UKS „Kowaliki” przy SP im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich – postępowanie likwidacyjne
» Informacja Polskiego Towarzysztwa Psychologicznego w Olsztynie o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej w związku z koronawirusem
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - przymrozki/1
 • Aktualności
 • Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspolnej realizacji projektu partanerskiego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska

  EK.041.05.2016 Olecko, 10 maja 2016 r.

  OGŁOSZENIE
  Zarządu Powiatu w Olecku

  o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska  Na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.)


  Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty nabór Partnerów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, zwanego dalej Partnerstwem.

  Projekt wpisuje się w cel tematyczny CT 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” w ramach Osi priorytetowej 3.

  Planuje się, że głównym celem partnerstwa będzie promocja i rozwój aktywności sportowych pogranicza litewsko-polskiego (w szczególności wspólne aktywności sportowe w celu osiągnięcia integracji społecznej i promowania zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży). Ponadto projekt przyczyni się do wzmocnienia polsko-litewskiej transgranicznej wymiany młodzieżowej i współpracy w obszarze sportu i kultury. Planuje się także wybudowanie i zmodernizowanie infrastruktury w regionie transgranicznym, co zwiększy możliwości turystyki sportowo-kulturalnej dla mieszkańców obu regionów, jak również dla turystów zagranicznych.

  Po stronie polskiej projekt będzie realizowany w podległych Powiatowi Oleckiemu szkołach i placówkach oświatowych, tj.:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku (budowa boiska szkolnego z siłownią plenerową, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej, zajęcia sportowe, organizacja wymian sportowych)

  2. Zespół Szkół Technicznych w Olecku (remont i doposażenie Centrum Współpracy Transgranicznej, modernizacja i doposażenie hali sportowej oraz obiektów przyszkolnych).

  3. Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku (utworzenie plenerowego placu zabaw z elementami integracji sensorycznej dla dzieci objętych opieką przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i organizacja festynu integracyjnego).

  Projekt zakłada współudział w realizacji projektu partnerów litewskich, w tym Samorządu Rejonu Vilkawiszkis (budowa hali sportowej oraz działania towarzyszące mające na celu promocję aktywności sportowych).

  Szczegółowy zakres realizacji projektu, w tym: kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania, itp. zostaną ustalone przez wyłonionych do realizacji zadania partnerów oraz podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania.

  Kryteria wyboru partnerów:

  - zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

  - oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,

  - doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

  - gotowość współpracy z partnerami w trakcie przygotowania projektu,

  Termin składania ofert: do 1 czerwca 2016 r. do godz. 9:00

  Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko (pokój nr 22).

  Wraz z ofertą należy przedłożyć:

  1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących.

  2. Aktualny statut podmiotu, jeśli dotyczy.

  3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

  4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

  Wytyczne dotyczące przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna być przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  2. Ofertę w zamkniętej kopercie adresowanej na Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko z napisem: „Nabór otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska” należy złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

  Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

  1. Powiat Olecki zastrzega sobie możliwość podpisania umów partnerskich z oferentami, których aplikacje zostały najlepiej ocenione.

  2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.

  3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje na temat naboru partnerów, konkursu oraz zasad przygotowania oferty będą udzielane przez Halinę Bogdańską, pod nr tel. 87 520 16 57 lub adresem mailowym: promocja@powiat.olecko.pl.


  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz  Data wprowadzenia: 2016-05-10 1517
  Data upublicznienia: 2016-05-10
  Art. czytany: 1954 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 947794 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik nr 1 - wzór oferty - rozmiar: 891392 bajtów
  Typ pliku: application/doc
  » Załącznik - wzór oferty współpracy - rozmiar: 618465 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet