A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 26.02.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 25.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00
» V Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Nabór pracowników
 • DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Wymiar etatu- 0,75 etatu

  Planowane zatrudnienie od 01 lipca 2016r.
  w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Zamkowa2, tel. 87 523 93 38

  NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

  Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) do naboru może przystąpić osoba, która:

  1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego

  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,

  4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

  5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  6) spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  1) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych, rachunkowości budżetowej, rozliczenia ZUS, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych,

  2) umiejętność obsługi komputera, praca w programach WINDOWS, Microsoft Office, (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo-księgowych: FAKT,FOKA,PLATNIK, FK-ROMA,

  3) sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

  4) umiejętność pracy własnej,

  5) umiejętność pracy w zespole,

  6) odporność na stres,

  7) szybkie przyswajanie wiedzy,

  8) umiejętność analitycznego myślenia,

  9) komunikatywność i kultura osobista,

  10) doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,

  11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

  1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

  2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  3) dokonywanie wstępnej kontroli:

  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  4) sporządzanie materiałów planistycznych, planów finansowych jednostki oraz nadzór nad ich realizacją,

  5) sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych jednostki,

  6)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora jednostki.

  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

  1) praca przy komputerze,

  2) praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku ul. Zamkowa 4, posiadającym podjazd/pochylnię dla osób niepełnosprawnych,

  3) praca w biurze samodzielnym, wyodrębnionym z innych pomieszczeń,

  4) praca w niepełnym wymiarze godzin,

  5) praca głównie siedząca,

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych- 0%

  WYMAGANE DOKUMENTY

  1) List motywacyjny,

  2) Życiorys (CV),

  3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz e sposobem prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

  5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  6) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  8) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

  11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z póżn. zm.) - podpisane.


  Wymagane dokumenty składać w terminie do dnia 1 czerwca 2016r. do godz.15:30 w sekretariacie Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 4, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku”.

  Dokumenty,które wpłyną do PCWE w Olecku po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

  DODATKOWE INFORMACJE

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą indywidualnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego . W związku z powyższym prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu)

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku , tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.

  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 0,75 etatu na czas określony z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.  Olecko dn., 17.05.2016r.

  Dyrektor Powiatowego Centrum wspierania Edukacji w Olecku
  Elżbieta Domasik


  Data wprowadzenia: 2016-05-17 1359
  Data upublicznienia: 2016-05-17
  Art. czytany: 2245 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet