A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 26.02.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 25.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00
» V Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Nabór pracowników
 • DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starszy referent w Dziale Technicznym

  DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W OLECKU
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Starszy referent w Dziale Technicznym
  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12  1. Do naboru może przystąpić osoba, która:

  a) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  b) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  c) Jest obywatelem polskim

  2. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  a) Wykształcenie wyższe techniczne, lub średnie o profilu zawodowym (budowa dróg i mostów lub mechanicznym). W stosunku do osób z wykształceniem średnim wymagany jest co najmniej 2-letni staż pracy;

  b) Biegła znajomość komputera w zakresie programów użytkowych pakietu Office;

  c) Znajomość ustawy o drogach publicznych;

  d) Znajomość przepisów prawa budowlanego

  e) Znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym;

  f) Podstawowa znajomość budowy pojazdów samochodowych;

  g) Odporność na stres;

  h) Prawo jazdy kat. B;

  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  a) Kontrola i utrzymywanie w ciągłej sprawności pojazdów i sprzętu drogowego;

  b) Wykonywanie przeglądów technicznych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji;

  c) Rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, paliw i olejów zużytych przez pojazdy oraz sprzęt;

  d) Prowadzenie kartotek osobowych wyposażenia pracowników w odzież roboczą i narzędzia;

  e) Dokonywanie objazdów w obrębie powiatu oleckiego dla oceny stanu dróg i dokonywanie wpisów w „Księdze objazdów”;

  f) Udział w zimowym utrzymaniu dróg;

  g) Nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych;

  h) Koordynacja i kontrola nad robotami prowadzonymi przez obwód drogowy i wykonawców świadczących usługi na rzecz PZD;

  i) Kontrola merytoryczna faktur;

  4. Informacje o warunkach pracy:

  a) Miejsce pracy usytuowane na I piętrze w budynku piętrowym nie posiadającym windy;

  b) Praca przy komputerze;

  c) Praca w terenie;

  d) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

  5. Wymagane dokumenty:

  a) Życiorys (CV);

  b) List motywacyjny;

  c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971);

  d) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy;

  f) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;

  g) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  h) Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016r. poz.902);

  6. Miejsce i termin składania ofert:

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 marca 2017 roku w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko (pokój nr 5) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Technicznym„ osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do PZD Olecko). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  7. Dodatkowe informacje:

  a) Dokumenty, będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu. Brak własnoręcznego podpisu na dokumentach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

  b) Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numerów telefonu.

  c) Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD Olecko;

  d) W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  e) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem;  Olecko, dnia 10.03.2017r
  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
  Dariusz Kozłowski


  Data wprowadzenia: 2017-03-10 1024
  Data upublicznienia: 2017-03-10
  Art. czytany: 2163 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet