A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego - burze z gradem
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU
» Uchwała RIO.VIII-0120-358/18 w Olsztynie z 22.05.2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Olecku ...
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorząd powiatowy w Olecku
 • Jednostki organizacyjne
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
 • Aktualności
 • Otwarty konkurs ofert

  na wsparcie realizacji zadania

  PA.243.1.1.2017.PM
   
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie

  realizacji zadania
   
  polegającego na
   
  organizacji i przeprowadzeniu działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III profil pomocy zamieszkujących powiat olecki objętych Programem Aktywizacja i Integracja na 2017r.
   
   
  1. Rodzaj zadania.
   Organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy zamieszkujących powiat Olecki objętych Programem Aktywizacja i Integracja na 2017.

  2. Wysokość środków publicznych (w zł) przeznaczonych na realizację zadania.
   1. Przewidywana kwota środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 22 400,00 PLN.
   2. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
    1. zadanie można realizować mniejszym kosztem,
    2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  3. Zasady przyznawania dotacji.
   1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
    1. prowadzą działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
    2. w okresie realizacji zadania publicznego prowadzą biuro (lub posiadają siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie powiatu oleckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego zadania oraz zapewniające uczestnikom zadania możliwość osobistego kontaktu z kadrą realizującą zadanie.
   2. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego.
   3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę, (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
   4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
   5. Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie części zadania publicznego.
   6. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana jedna oferta.
   7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
   8. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
   9. Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie ma możliwości – oprócz dotacji przekazywanej wybranemu oferentowi – poniesienia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych czy cateringu. Jednakże wybrany oferent może w ramach otrzymanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, ponosić koszty związane z organizacją tychże zajęć.
  1. Termin i warunki realizacji zadania.
   1. Termin realizacji zadania od lipiec – październik 2017r.
   2. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą wydatki związane ze świadczeniem profesjonalnej organizacji i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej (warsztatów) osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących powiat olecki.
   3. Miejsce realizacji zadania miejscowości: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki. Odpowiednio dla osób bezrobotnych zamieszkujących obszar danej gminy.
   4. Szczegółowe informacje dotyczące zleconego zadania:
    1. Grupa docelowa PAI (odbiorcy zadania):
     • Osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych), w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Są to osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie oraz ubóstwo, niezaradność życiowa, niepełnosprawność, w niewielkim stopniu alkoholizm. Osoby nie pozostają w trakcie długoterminowych terapii.
      Liczba uczestników:
      W programie weźmie udział 40 osób bezrobotnych. Zostanie utworzonych pięć grup, z tego w gminie:
     • Olecko – 1 grupa – 10 osób,
     • Świętajno – 1 grupa – 5 osób,
     • Wieliczki – 2 grupy – 20 osób,
     • Kowale Oleckie – 1 grupa – 5 osób.
      Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku we współpracy o Ośrodkami Pomocy Społecznej. Lista osób zostanie przekazana Zleceniobiorcy na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
    2. Harmonogram - działania z zakresu integracji i reintegracji społecznej organizowane będą w okresie od lipca do października 2017r. w dwumiesięcznych cyklach zgodnie z pkt IV 1.
     Pogram integracji społecznej będzie realizowany przez okres 2 miesięcy. Obejmować będzie zorganizowanie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie warsztatów w wymiarze 10 godzin tygodniowo na grupę (80 godzin w ciągu 2 miesięcy na grupę). Łącznie jeden uczestnik otrzyma wsparcie nie więcej niż 80 godzin w ciągu zaplanowanych 2 miesięcy. Warsztaty mogą trwać maksymalnie 5 godzin zegarowych, przy czym godzina zegarowa trwa 60 minut, obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych i 15 minut przerwy. Przerwy mogą być ustalane elastycznie. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

     Równolegle z odbywaniem zajęć integracji społecznej uczestnicy biorą udział w pracach społecznie użytecznych organizowanych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 921).
     Prace społecznie użyteczne organizowane są w wymiarze 40 godzin w miesiącu, po 10 godzin w każdym tygodniu. Za bezpośrednią organizację prac społecznie-użytecznych odpowiedzialny jest samorząd gminy (organizator prac społecznie użytecznych) właściwy dla miejsca zamieszkania osób bezrobotnych.
      
     Oferent na potrzeby prawidłowego rozliczenia godzin dla każdej grupy ustali indywidualny harmonogram uwzględniający równoległy udział uczestnika w pracach społecznie użytecznych i warsztatach z zakresu integracji reintegracji społecznej. Harmonogram winien być uzgodniony z organizatorem prac społecznie użytecznych na etapie przygotowania oferty.
    3. Działania - w zakresie realizacji działań z zakresu integracji i reintegracji społecznej w PAI zaplanowano następujące działania, efekty i mierniki ich realizacji:
     • Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów
      - 10 godzin w tygodniu, 40 godz. miesięcznie, 80 godzin w ciągu 2 miesięcy na 1 grupę.
      Tematy grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych:
      • trening kompetencji społecznych,
      • automotywacja,
      • budowanie pewności siebie,
      • umiejętności poszukiwania pracy,
      • przygotowanie do spotkania z pracodawcą - autoprezentacja,
      • formalne aspekty zatrudnienia, rodzaje umów,
      • utrzymanie zatrudnienia – aspekty praktyczne, budowanie relacji w miejscu pracy,
      • zarządzanie sobą w czasie,
      • finanse – planowanie budżetu,
      • radzenie sobie ze stresem.
      Układ zajęć w poszczególnych obszarach oferent zaplanuje samodzielnie biorąc pod uwagę dysfunkcje odbiorców zadania publicznego wskazane w pkt IV.4.a).
     • W przypadku konieczności zastosowania poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć indywidualnych, oferent winien zorganizować je w ramach zadania bez podnoszenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
      Jako dodatkowe działanie Oferent dla każdej grupy zorganizuje po jednym spotkaniu z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołdapi z zakresu: emerytur, rent, kapitału początkowego, zasiłków i prewencji rentowej.
       
      Efekty i mierniki ich realizacji:
      Przewidywanym efektem działań będzie aktywna postawa osób bezrobotnych w życiu zawodowym i społecznym.
      Rezultaty:
      • ukończenie PAI przez co najmniej 70% uczestników,
      • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych u co najmniej 70% uczestników,
      • wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poruszania się na rynku pracy u min. 70% uczestników.
      Mierniki:
      • liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w PAI,
      • liczba osób bezrobotnych, które zakończyły udział w PAI,
      • liczba osób bezrobotnych, które zadeklarują wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy,
      • liczba osób bezrobotnych, które zadeklarują wzrost umiejętności i kompetencji społecznych.
   5. Wymagania odnośnie dysponowania odpowiednią kadrą:
    Oferent do wykonania zdania dysponuje kadrą merytoryczną tj. co najmniej 2 osobami z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki lub psychologii oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu różnych dysfunkcji społecznych.
   6. Elementy organizacyjne realizacji zadania
    1. Oferent zobowiązany jest do sporządzenia listy obecności uczestników i zebrania
     na nich podpisów uczestników. Przedmiotowe listy będą przekazane Zleceniodawcy
     po każdym miesiącu realizacji zadania.
    2. Oferent sporządzi ankietę/y uwzględniającą zaplanowane mierniki i efekty realizacji działań. Oferent przeprowadzi z uczestnikami minimum przed i po realizacji zajęć integracji i reintegracji społecznej ww. ankiety ewaluacyjne.
    3. Oferent sporządzi raport zbiorczy z ankietyzacji zawierający zestawienie rezultatów, który łącznie z ankietami zostanie przekazany Zleceniodawcy w terminie 7 dni od zakończenia zajęć.
    4. Oferent na koniec dwumiesięcznego okresu realizacji zajęć z zakresu integracji i reintegracji społecznej wystawi pisemną opinię na  temat każdego uczestnika, sporządzoną przez trenera prowadzącego warsztaty, w zakresie poziomu nabycia kompetencji społecznych i zawierającą rekomendacje dalszej ścieżki prowadzenia reintegracji i przekaże ją w terminie 7 dni od zakończenia zajęć Zleceniodawcy.
    5.  Każdy uczestnik będzie miał zapewnione: materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć ( bindowane w formie trwałego skryptu ), długopis, notes i harmonogram szkolenia, zimne i ciepłe napoje podczas zajęć ( kawa, herbata, woda), zorganizowany dojazd do miejsca prowadzenia warsztatów.
   7. Realizacja zadania przez Oferenta będzie prowadzona na bazie obiektu, będącego własnością Oferenta przystępującego do konkursu  lub udostępnionego Oferentowi przez inne Podmioty, na podstawie odrębnej umowy użyczenia, najmu/dzierżawy (przynajmniej na czas zawarcia umowy na realizację w/w zadania), spełniającego odpowiednie warunki dotyczące stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-higienicznego oraz zabezpieczenia danych osobowych w szczególności danych wrażliwych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w PAI w terminie późniejszym niż pierwsze 2 tygodnie trwania zajęć Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika.
   9. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku a Zleceniobiorcą.
   10. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy.
   11. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14, ust. 2-5 Ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku gdy zadanie realizowane jest wspólnie, Oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację powierzonego zadania.
   12. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   13. Bezwzględnie nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
   14. Oferent realizując powierzone zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). 
    
  2. Termin i warunki składania ofert.
   1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 12 czerwca 2017r. do godziny 12.00.
   2. Ofertę należy składać w pokoju nr 14 (sekretariat) Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ul. Armii Krajowej 30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja” lub za pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej.
   3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do PUP w Olecku.
   4. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
   5. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane poza przypadkiem braku podpisu upoważnionej/ych osoby/osób na ofercie.
   6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
   7. Dodatkowych informacji udziela: Paweł Modrakowski, pok. 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ul. Armii Krajowej 30, tel. 87 520 30 78 wew. 251.
  3. Wymagana dokumentacja.
   1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty z następującymi załącznikami:
    1. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Powyższy odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym i potwierdzony
     za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania tej czynności – akceptowany będzie także wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego.
    2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej
     za zgodność z oryginałem przez notariusza.
    3. kopią aktualnego statutu organizacji (z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez sąd rejestrowy). Organizacje pozarządowe podlegające rejestracji w sądzie dołączają kserokopię statutu, na którym znajdują się pieczęcie sądu.
    4. oświadczenie Oferenta/ów o:
     • posiadaniu przez realizatorów zadania uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;
     • dysponowaniu odpowiednią kadrą do wykonania zadania, zawierające poziom wykształcenia i opis doświadczenia osób zaangażowanych w realizację zadania,
     • dysponowaniu zasobami/lokalem, w którym będzie realizowane zadanie;
     • dysponowaniu w okresie realizacji zadania publicznego biura (lub siedziby, filii, delegatury, oddziału czy innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu) na terenie powiatu oleckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego zadania oraz zapewniające uczestnikom zadania możliwość osobistego kontaktu z kadrą  realizującą zadanie,
     • zorganizowaniu dla każdej z grup spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołdapi,
     • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.
     Ww. oświadczenia Oferent sporządza na własnym wzorze.
   2. Poza ww. dokumentami obligatoryjnymi Oferent może dołączyć inne rekomendacje i opinie, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na merytoryczną ocenę oferty.
   3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 1. a)-d).
   4. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
   5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
   6. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentom.
    Zleceniobiorca przed zawarciem umowy ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest do dostarczenia:
    1. informacji o składzie osób reprezentujących Zleceniobiorcę: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
    2.  umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego,
    3. informacji o wydzielonym rachunku bankowym do obsługi dotacji,
    4. dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu Zleceniobiorcy zgodne z pkt. VI.1.d).
  4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
   1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracowników merytorycznych PUP Olecko.
   2. Ocenie formalnej będą podlegały oferty, które zostaną złożone:
    1. przez uprawniony podmiot;
    2. na obowiązujących drukach;
    3. wypełnione czytelnie i kompletnie;
    4. terminowo;
    5. zgodnie z opisem zadań;
    6. zgodnie z terminem realizacji i mieszczące się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;
    7. z podpisem przez upoważnione osoby;
    8. zgodnie z zapisami konkursu tj. zawierające wszystkie wymagane załączniki.
   3. Ocena spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych w ofercie przez podmiot dokumentów według kryterium „spełnia – nie spełnia”.
   4. Oferta zostaje odrzucona w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych.
   5. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
   6. Komisja Konkursowa będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się Kartą Oceny Oferty.
   7. Po dokonaniu oceny formalnej oferty będą podlegały oceniane merytorycznej według następujących kryteriów:
    Lp. Kryterium Punkty
    1 Zaplecze techniczne, gwarantujące prawidłowa realizację zadań 0 - 10
    2 Wkład rzeczowy i osobowy 0 - 5
    3 Zgodność tematyczna z prowadzoną działalnością statutową 0 – 5
    4 Kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadania 0 – 10
    5 Ocena rzetelności podstawowej kalkulacji w stosunku do zamierzonych zadań 0 – 10
    6 Koszt realizacji zadań w przeliczeniu na 1 osobę pod kątem rodzajów kosztów 0 – 10
    7 Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań. 0 – 10
    8 Rzetelność i terminowość wykonywania zadań zleconych, terminowe rozliczanie się z dotacji 0 - 5
    Maksymalna liczba punktów 65
   8. Każdy oceniający będzie miał do dyspozycji maksymalnie 65 pkt.
   9. Maksymalną liczba punktów jaką może uzyskać badana oferta jest: 65 x ilość osób w Komisji Konkursowej.
   10. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie rekomendowana przez Komisję Konkursową do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
   11. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej i ocenie zgodności złożonej oferty z obowiązującymi przepisami prawa.
   12. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku zastrzega sobie prawo do:
    1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
    2. przesunięcia terminu składania ofert,
    3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
    4. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania w trakcie trwania konkursu,
    5. prawo kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania publicznego.
  5. Termin dokonania wyboru oferty:
   1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 16.06.2017r.
   2. Nazwa organizacji pozarządowej, wysokość przyznanej dotacji oraz rodzaj zleconego zadania będą opublikowane:
    1. na stronie BIP PUP Olecko,
    2. na tablicy ogłoszeń PUP w Olecku,
    3. na stronie internetowej: www.olecko.praca.gov.pl
   3. Od zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w sprawie rozstrzygnięcia wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym
   i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

   W roku 2015 i 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizował zadanie publiczne w podobnym zakresie. Wysokość środków przekazanych organizacji pozarządowej na realizację zadania wyniosła 33 532,06 zł w 2015r. i 28 000,00 zł w 2016r.


  Data wprowadzenia: 2017-05-18 1138
  Data upublicznienia: 2017-05-18
  Art. czytany: 553 razy

  » Załącznik nr3 Wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf - rozmiar: 250772 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr4 Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - rozmiar: 275462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 Wzór oferty realizacji zadania publicznego - rozmiar: 313787 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Robert Nieszczerzewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(0-87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94
  fax (0-87)520-32-19

  NIP: 847-13-94-480
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet