A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37 - burze z gradem/1
 • Przetargi
 • Sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU
  OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha, położona w obrębie wsi Golubki gmina Kowale Oleckie. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00003362/7. (zwolnione z podatku VAT).
  Cena wywoławcza: 408 000,00 zł
  Wadium: 41 000,00 zł
  Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 1 230,00zł.
  Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Na działce zostanie wybudowana linia napowietrzna 110kV.
  Nabywca nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.
  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywcy dokonywać będą na własny koszt.
  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy działek dokonają we własnym zakresie.
  Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.
  Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.
  FORMA NABYCIA: nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32 nr:
  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010
  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16.08.2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.
  Ponadto do dnia 16.08.2018 r. należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Olecku w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 21.08.2018 r.”, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej:
  I. Dla oferenta będącego rolnikiem indywidualnym:
  1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo potwierdzone przez Wójta, Burmistrza.
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.
  4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.). Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
  1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
  2) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
  3) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
  • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
  • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania, dzierżawy, lub
  • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
  • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
  • odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono:
  1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
  2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
  4) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
  5) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
  6) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
  II. Dla oferenta będącego osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne:
  Nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
  a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 ze zm.) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
  b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
  5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej: Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie ww. czynności, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
  Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 20.08.2018 roku do godz. 900 na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Olecku.
  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.
  2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.
  3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 01.10.2018 r.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
  Olecko 87-520-24-75, 87-520-21-47, 87-520-22-94, 87-73-91-859 (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Tomasz Ulikowski.
  www.spolecko.bip.doc.pl.
  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2018-06-14 0816
  Data upublicznienia: 2018-06-14
  Art. czytany: 475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Ulikowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet