A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 26.02.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 25.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00
» V Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko

  Ogłoszenie nr 500161706-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

  Olecki: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  tak
  Nazwa projektu lub programu
  Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: „Cyfrowy Region RPWM.03.00.00”
  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 550394-N-2018
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  nie

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Powiat Olecki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671194, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 5202147, 5202475, e-mail starostwo@powiat.olecko.pl, faks -.
  Adres strony internetowej (url): www.powiat.olecko.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko
  Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
  GN.ZP.272.1.5.2018
  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB) dla części obszaru gminy Olecko wraz wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Zamawiającego utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB. 2. Usługa dotyczy następujących obrębów ewidencyjnych: 2.1. Doliwy – Id 281304_5.0007 2.2. Duły – Id 281304_5.0008 2.3. Jaśki – Id 281304_5.0011 2.4. Kijewo – Id 281304_5.0013 2.5. Olszewo – Id 281304_5.0018 2.6. Raczki Wielkie – Id 281304_5.0021 2.7. Zabielne – Id 281304_5.0026 3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, ze zm.). 5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm. –dalej zwana pgik:) Czynności kierownika: • reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym, • prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu (o którym mowa w pkt 3.20. OPZ), • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, • organizacja pracy Zespołu Wykonawcy, • sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i terminów ich realizacji dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych wskazanych w OPZ, • pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac, • składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, • nadzór nad postępem prac i jakością, • prowadzenie kontroli opracowania. b) pełnienie funkcji specjalisty zespołu wykonawcy, który będzie wykonywał następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych EGiB, redakcja kartograficzna mapy zasadniczej w zakresie EGiB. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dowody potwierdzające spełnienie tego obowiązku. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ- Istotnych postanowieniach umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis sposobu jego realizacji oraz charakterystykę poszczególnych obrębów ewidencyjnych zwiera Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ wraz z załącznikami do OPZ.
  II.4) Informacja o częściach zamówienia:
  Zamówienie było podzielone na części:
  nie
  II.5) Główny Kod CPV: 72314000-9

  Dodatkowe kody CPV: 71356100-9, 71354300-7, 71700000-5, 72312100-6
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
  III.3) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 336700
  Waluta PLN
  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie

  Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M.Brzostowski i J.Nowacki sp. z o.o. - lider konsorcjum
  Email wykonawcy: geokart_biuro@wp.pl
  Adres pocztowy: ul. Senatorska 12A
  Kod pocztowy: 18-400
  Miejscowość: Łomża
  Kraj/woj.: podlaskie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie

  Nazwa wykonawcy: PROGIS sp. z o.o. - partner konsorcjum
  Email wykonawcy: biuro@progis.com.pl
  Adres pocztowy: Warszawska 8
  Kod pocztowy: 11-500
  Miejscowość: Giżycko
  Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 414141
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 414141
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414141
  Waluta: PLN
  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

  IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
  IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Data wprowadzenia: 2018-07-11 1233
  Data upublicznienia: 2018-07-11
  Art. czytany: 392 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet