A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Olecku
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48 - burze z gradem/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dofinansowanie projektu
» BĄDŹ BEZPIECZNY NAD WODĄ - informacja o uruchomieniu na okres letni numeru alarmowego do ratowników wodnych
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
 • PZD Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiej-skich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019

  Powiat Olecki z siedzibą w Olecku
  ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
  Wojska Polskiego 12
  19-400 Olecko
  telefon: 87 520 22 24
  faks: 87 520 22 25
  e-mail: pzd@powiat.olecko.pl

  Olecko, 2018-10-08
  Znak sprawy: PZD.III.342/23/18

  Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiej-skich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019

  I. Opis przedmiotu zamówienia
  Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019
  CPV: 90620000-9, 90630000-2

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
  zad. nr: Opis:
  1 Temat: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019 na obszarze nr 1.
  Opis: Usuwanie lodu, śniegu i zatorów śnieżnych z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego:
  1) samochodem skrzyniowym z pługiem bocznym przystosowanym do wyposa-żenia powierzoną przez PZD piaskarką P3 o ładowności min. 10T wraz z zała-dunkiem środka uszarstniającego; przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 100 godz.
  2) samochodami ciężarowymi o mocy min. 240KM z pługami odśnieżnymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego); przewidywana ilość godzin pracy sprzętów sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 160 godz.
  3) ciągnikami rolniczymi o mocy min. 100KM z pługami odśnieżnymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego); przewidywana ilość godzin pracy sprzętów sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 50 godz.
  4) sprzętami do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3; przewidywana ilość godzin pracy sprzętów sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 10 godz.
  2 Temat: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019 na obszarze nr 2.
  Opis: Usuwanie lodu, śniegu i zatorów śnieżnych z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego:
  1) samochodem skrzyniowym z pługiem bocznym i piaskarką o ładowności min. 10T wraz z załadunkiem środka uszarstniającego; przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 80 godz.
  2) samochodami ciężarowymi o mocy min. 240KM z pługami odśnieżnymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego); przewidywana ilość godzin pracy sprzętów sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 100 godz.
  3) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 100KM z pługiem odśnieżnym (bocznym lub czołowym wg dyspozycji dyżurnego); przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 20 godz.
  4) sprzętem do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3; przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 5 godz.

  II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
  1 Zdolność techniczna lub zawodowa
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż
  Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w zadaniu częściowym nr 1, t.j.:
  1) min. 1 samochodem skrzyniowym z pługiem bocznym przystosowanym do wyposażenia powierzoną przez PZD piaskarką P3 o ładowności min. 10T;
  2) min. 4 samochodami ciężarowymi o mocy min. 240KM z pługami odśnieżnymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego);
  3) min. 2 ciągnikami rolniczymi o mocy min. 100KM z pługami odśnieżnymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego);
  4) min. 2 sprzętami do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3;

  Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w zadaniu częściowym nr 2, t.j.:
  1) min. 1 samochodem skrzyniowym z pługiem bocznym i piaskarką o ładow-ności min. 10T
  2) min. 4 samochodami ciężarowymi o mocy min. 240KM z pługami odśnież-nymi (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego);
  3) min. 1 ciągnik rolniczy o mocy min. 100KM z pługiem odśnieżnym (bocznymi lub czołowymi wg dyspozycji dyżurnego);
  4) min. 1 sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3;

  III. Termin wykonania zamówienia: 2019-04-10

  IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
  Lp. Wymagany dokument
  1 Formularz oferty
  2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
  3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
  Lp. Wymagany dokument
  1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)
  Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  V. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 5 do dnia 2018-10-16 do godz. 10:00.
  b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2018/2019. Znak sprawy: PZD.III.342/23/18”
  VI. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
  Nr Nazwa kryterium Waga
  1 Cena (koszt) 100 %
  Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następujących wzorów:
  Nr kryterium Wzór
  1 Cena (koszt)
  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
  gdzie:
  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
  - Cof - cena podana w ofercie

  Po dokonaniu oceny punkty przyznane zostaną zsumowane dla każdej jednostki sprzętu oddzielnie:
   cena netto x ilość godzin
  Końcową ocenę danej oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych za wszystkie zaoferowane jednostki sprzętowe na danym obszarze.

  VIII. Kontakt z wykonawcą
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1 inż. Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku tel. ( 087) 5202224; e-mail: pzd@powiat.olecko.pl

  2 mgr inż. Zdzisław Andruszkiewicz - Kierownik Działu Technicznego PZD w Olecku tel. ( 087) 5202224; e-mail: pzd@powiat.olecko.pl  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
  Nr Nazwa załącznika
  1. Formularz cenowy
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
  3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
  4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)


  Nr Nazwa dokumentu / wzoru
  1 Formularz oferty
  2 Istotne postanowienia umowy
  3 Zestawienie dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 1
  4 Zestawienie dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 2
  5 Mapa powiatu


  Data wprowadzenia: 2018-10-08 1516
  Data upublicznienia: 2018-10-08
  Art. czytany: 371 razy

  » CCF20130925_0000 - rozmiar: 2864370 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Formularz cenowy - rozmiar: 23834 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Formularz oferty - rozmiar: 28313 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Istotne postanowienia umowy - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - rozmiar: 27042 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » wykaz narzędzi - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - rozmiar: 33060 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zestawienie dróg obszar nr 2 - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zestawienie dróg - obszar nr 1 - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - rozmiar: 21165 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet