A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY numer rejestracyjny NOE N707
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN GOLF
» PZD - Ogłoszenie o przetargu na zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego i przeznaczonych do wycinki
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGA PRZEJĘCIA DŁUGU POWIATU OLECKIEGO PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ NA PODST. ART. 518 § 1PKT 3 KC

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  Legal Basis:
  Dyrektywa 2014/24/UE
  Sekcja I: Instytucja zamawiająca
  I.1)
  Nazwa i adresy
  Powiat Oleckiul. Kolejowa 32Olecko19-400PolskaOsoba do kontaktów: Sylwia Syperowicz, Magdalena OmilianTel.: +48 877391865E-mail: starostwo@powiat.olecko.pl Faks: +48 875203219Kod NUTS: PL62
  Adresy internetowe:
  Główny adres: www.powiat.olecko.pl
  I.2)
  Informacja o zamówieniu wspólnym
  I.3)
  Komunikacja
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.spolecko.bip.doc.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
  I.4)
  Rodzaj instytucji zamawiającej
  Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  I.5)
  Główny przedmiot działalności
  Ogólne usługi publiczne
  Sekcja II: Przedmiot
  II.1)
  Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)
  Nazwa:
  USŁUGA PRZEJĘCIA DŁUGU POWIATU OLECKIEGO PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ NA PODST. ART. 518 § 1PKT 3 KC
  II.1.2)
  Główny kod CPV
  66000000
  II.1.3)
  Rodzaj zamówienia
  Usługi
  II.1.4)
  Krótki opis:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przejęcia długu Powiatu Oleckiego powstałego w wyniku emisji czterech serii obligacji objętych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 5.600.000,00 zł
  2 / 5
  (słownie złotych: pięć milionów sześćset tysięcy 00/100), mocą umowy zawartej na podstawie art. 518 §1 pkt 3Kodeksu cywilnego, w zakresie określonym w SIWZ oraz załącznikach.
  II.1.5)
  Szacunkowa całkowita wartość
  II.1.6)
  Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.2)
  Opis
  II.2.1)
  Nazwa:
  II.2.2)
  Dodatkowy kod lub kody CPV
  II.2.3)
  Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL62
  II.2.4)
  Opis zamówienia:
  Realizacja usługi nastąpi poprzez subrogację w trybie art. 518 §1 pkt 3 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r.poz. 1025 z późn. zm.). Na podstawie zawartej umowy, Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela tylko do wysokości dokonanej zapłaty, tj. do łącznej kwoty 5.600.000,00 złotych.
  Liczba Wierzycieli, do których nastąpi zapłata – 1.
  Spłata zobowiązań Powiatu Oleckiego przez Wykonawcę nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Spłata kwoty głównej oraz odsetek winna nastąpić w ratach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
  Wymaga się prawa do wcześniejszej spłaty – częściowej lub w całości – kwoty zadłużenia Zamawiającego wobec Wykonawcy bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
  Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od dnia 20 grudnia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2033 r. (tj.okres 15 lat, w czasie którym, zgodnie z harmonogramem, będzie następować spłata przejętego zobowiązania finansowego, przy założeniu spłaty ostatniej raty w dniu 20.12.2033 r.).
  II.2.5)
  Kryteria udzielenia zamówienia
  Kryteria określone poniżej
  Cena
  II.2.6)
  Szacunkowa wartość
  II.2.7)
  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 20/12/2018
  Koniec: 20/12/2033
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)
  Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)
  Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.12)
  Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)
  Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)
  Informacje dodatkowe
  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  III.1)
  Warunki udziału
  3 / 5
  III.1.1)
  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  Wykaz i krótki opis warunków:
  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bpkt 1 Ustawy, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (wskazane w pkt 4.1.2ppkt 1 SIWZ), jeżeli wykaże, że:
  - posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe– inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 tj. ustawy Prawo Bankowe z dnia 31 stycznia 1989 r., bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia – w wyznaczonym terminie,jednakże nie krótszym niż 10 dni – wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,że spełniają warunki udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f Ustawy – złoży następujące dokumenty:
  - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania uprawnień doprowadzenia określonej działalności:
  • Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.),a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;
  III.1.2)
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bpkt 2 Ustawy, dotyczące sytuacji ekonomicznej (wskazane w pkt 4.1.2 ppkt 2 SIWZ), jeżeli wykaże, że:
  - znajduje się w odpowiedniej sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia i gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych środków biorąc pod uwagę poziom współczynnika wypłacalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej:
  - Sprawozdanie finansowe lub jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających np. obroty oraz aktywa i zobowiązania, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.
  III.1.3)
  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  III.1.5)
  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
  III.2)
  Warunki dotyczące zamówienia
  III.2.1)
  Informacje dotyczące określonego zawodu
  III.2.2)
  Warunki realizacji umowy:
  4 / 5
  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawierającą postanowienia nie mniej korzystne niż poniższe istotne postanowienia umowy.
  III.2.3)
  Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
  Sekcja IV: Procedura
  IV.1)
  Opis
  IV.1.1)
  Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)
  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.4)
  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
  IV.1.6)
  Informacje na temat aukcji elektronicznej
  IV.1.8)
  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)
  Informacje administracyjne
  IV.2.1)
  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
  IV.2.2)
  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 12/12/2018
  Czas lokalny: 10:00
  IV.2.3)
  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
  IV.2.4)
  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
  Polski
  IV.2.6)
  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2019
  IV.2.7)
  Warunki otwarcia ofert
  Data: 12/12/2018
  Czas lokalny: 10:30
  Miejsce:
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul.Kolejowej 32 w Olecku; w pokoju nr 24.
  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.1)
  Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.2)
  Informacje na temat procesów elektronicznych
  VI.3)
  Informacje dodatkowe:
  VI.4)
  Procedury odwoławcze
  VI.4.1)
  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801
  5 / 5
  E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
  VI.4.2)
  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
  Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
  VI.4.3)
  Składanie odwołań
  VI.4.4)
  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
  VI.5)
  Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  06/11/2018


  Data wprowadzenia: 2018-11-06 1408
  Data upublicznienia: 2018-11-06
  Art. czytany: 665 razy

  » Nr 1 - rozmiar: 61008 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 2 - rozmiar: 163513 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 3 - rozmiar: 25061 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 4 - rozmiar: 33358 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 5a - rozmiar: 27159 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 5b - rozmiar: 34896 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 6 - rozmiar: 34186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 7 - rozmiar: 22694 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 8 - rozmiar: 22872 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Nr 9 - rozmiar: 23922 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opinia RIO - budżet 2018 - rozmiar: 416298 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opinia RIO - WPF 2018 - rozmiar: 496076 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opinia RIo - wykonanie budżetu 2017 - rozmiar: 621306 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opis do uchwały budzetowej 2018 r. - rozmiar: 147316 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-NDS 2017 - rozmiar: 264985 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-NDS 2018 - rozmiar: 202173 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-N 2017 - rozmiar: 360098 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-N 2018 - rozmiar: 274820 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-Z 2017 - rozmiar: 96425 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-Z 2018 - rozmiar: 102790 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ i Załączniki - rozmiar: 124646 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Skarbnik - rozmiar: 24181 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Starosta - rozmiar: 180477 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała budżetowa 2018 - rozmiar: 1322462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » uchwała Wieloletnia Prognoza Finznsowa - rozmiar: 426332 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała - wykonanie budżetu 2017 - rozmiar: 270406 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wicestarosta - rozmiar: 195503 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załacznik Nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy-1 - rozmiar: 121856 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet