A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nawybór realizatora w 2020 r. Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
» Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2020r. - Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ...
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do remontów cząstkowych dróg powiat.
» Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Oleckiego
» Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Oleckiego
 • Przetargi
 • Roboty budowlane
 • PZD - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750


  Ogłoszenie nr 606689-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Fundusz Dróg Samorządowych
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, krajowy numer identyfikacyjny 79067600400000, ul. ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 202 224, e-mail pzd@powiat.olecko.pl, faks 875 202 225.
  Adres strony internetowej (URL): www.spolecko.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  www.spolecko.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  www.spolecko.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750
  Numer referencyjny: PZD.III.342/18/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne i odwodnienie drogi 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 5. Roboty wykończeniowe 6. Oznakowanie dróg 7. Elementy ulic.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 zgodnie z dokumentacją projektową wariantową. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji wariantowej. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne i odwodnienie drogi 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia z betonu cementowego 5. Roboty wykończeniowe 6. Oznakowanie dróg 7. Elementy ulic

  II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2020-08-31

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż:
  I. Wykonawca posiada doświadczenie wyrażające się wykonaniem należycie:
  OFERTA PODSTAWOWA
  co najmniej jednej roboty budowlanej z branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  OFERTA WARIANTOWA
  co najmniej jednej roboty budowlanej z branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni z betonu cementowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  II. Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j.:
  OFERTA PODSTAWOWA
  - min. 1 wytwórnia do wytwarzania betonu asfaltowego, - min. 1 rozkładarka betonu asfaltowego, - min. 2 walce statyczne, - min. 2 walce wibracyjne, - min. 2 koparki, - min. 3 samochody do betonu asfaltowego i robót ziemnych.
  OFERTA WARIANTOWA - min. 1 walec statyczny, - min. 1 walec wibracyjny, - min. 2 koparki, - min. 3 samochody do betonu cementowego oraz robót ziemnych, - min. 1 wytwórnia do wytwarzania betonu cementowego, - min. 1 układarka do rozkładania mieszanki cementowej z zespołem wibratorów - min. 2 zacieraczki powierzchni układanej mieszanki cementowej - min. 1 urządzenie do skrapiania wykonanej nawierzchni cementowej środkiem pielęgnującym, - min. 1 listwa do trasowania szczelin dylatacyjnych, - min. 1 piła tarczowa do mechanicznego cięcia szczelin dylatacyjnych w betonie cementowym - min. 1 urządzenie do oczyszczenia i wypełnienia szczelin dylatacyjnych

  III. Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia:
  OFERTA PODSTAWOWA i OFERTA WARIANTOWA
  1) kierownik budowy z minimalnym pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie robót drogowych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
  UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. Harmonogram rzeczowo - finansowy 2. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Tak
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji i rękojmi 30,00
  Termin wykonania 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do zrealizowania zadania w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy; 2. Zmiany osobowe pod warunkiem, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ. 3. Zmiany podmiotów lub podwykonawców na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż proponowany inny podmiot lub podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Oferta podstawowa to zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przebudowy drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Oferta wariantowa to zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przebudowy drogi powiatowej o nawierzchni z betonu cementowego. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, może to być oferta podstawowa lub wariantowa.
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Data wprowadzenia: 2019-10-08 1316
  Data upublicznienia: 2019-10-08
  Art. czytany: 458 razy

  » A-3 - 01 - rozmiar: 56328 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » A-3 - 02 - rozmiar: 126070 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » A-3 - 03 - rozmiar: 113429 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ark_1 - rozmiar: 3063336 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ark_2 - rozmiar: 1505460 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » D.00.00.00. - rozmiar: 148480 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.01.01.01. - rozmiar: 53760 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.01.02.01 - rozmiar: 49152 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.01.02.02. - rozmiar: 20480 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.01.03.04 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.02.00.01 - rozmiar: 99840 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.02.01.01 - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.02.03.01 - rozmiar: 111616 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.03.01.01. - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.03.02.01. - rozmiar: 139776 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.03.04.01. - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.01.01. - rozmiar: 81920 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.03.01. - rozmiar: 73728 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.04.00 - rozmiar: 142336 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.04.01 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.07.01 - rozmiar: 1494016 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.04.08.05. - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.05.01.03 - rozmiar: 112128 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.05.03.04 - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.05.03.05 - rozmiar: 2719232 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.05.03.23 - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.06.01.01 - rozmiar: 52224 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.06.02.01. - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.07.02.01. - rozmiar: 165888 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.07.05.01. - rozmiar: 719360 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.08.01.01 - rozmiar: 96768 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.08.02.02 - rozmiar: 61952 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.08.03.01. - rozmiar: 69120 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.08.04.01 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.08.05.01. - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.10.06.01 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » D.10.07.01. - rozmiar: 52736 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 52021 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz oferty na roboty budowlane - rozmiar: 36126 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Harmonogram rzeczowo - finansowy - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym - rozmiar: 32567 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » KO Wronki - Połom 2019 - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » KO Wronki - Połom 2019 - rozmiar: 43492 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » KO Wronki - Połom 2019 - BETON CEMENTOWY - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » KO Wronki - Wronki 2019 - BETON CEMENTOWY - rozmiar: 41540 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 36525 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Opis projekt budowlany - rozmiar: 745472 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - rozmiar: 35042 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 30457 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt wykonawczy alternatywny - rozmiar: 871322 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar Wronki 2019 20 09 BA - rozmiar: 81340 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZEDMIAR Wronki 2019 BETON CEMENTOWY - rozmiar: 78654 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przekrój str 108102019 - rozmiar: 1169889 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przekrój str 208102019 - rozmiar: 1318315 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rys 3aPrzekroje normalne - Wronki beton cementowy - rozmiar: 252644 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona - rozmiar: 84913 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » szczegóły konstrukcyjne08102019 - rozmiar: 11247909 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tabela ilości nawierzchni - rozmiar: 21360 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » TAbela plantowania skarp - rozmiar: 51710 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tabela robót ziemnych - rozmiar: 65441 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tabela wyrównań - rozmiar: 41871 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tabela zdjecia humusu - rozmiar: 48636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tabele - rozmiar: 417280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Tabele2 - rozmiar: 190976 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Umowa - SIWZ - rozmiar: 149504 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » wykaz narzędzi - rozmiar: 61440 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » wykaz osób - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » wykaz robót budowlanych - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - rozmiar: 31603 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet