A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Procedury załatwiania spraw
 • Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

  Podstawa prawna:
  Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie pozwolenia.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
  2) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (2 egzemplarze po wydaniu pozwolenia zwracane sa wnioskodawcy),
  3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4) opłate skarbowa
  Opłaty Podania oraz załaczniki do podan podlegaja opłacie skarbowej na podstawie ustawa z
  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm./

  Wymagane opłaty:
  Opłacie skarbowej podlega:
  Pozwolenie wydawane na podstawie prawa budowlanego:
  1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna:
  - za każdy m2 powierzchni użytkowej- 1zł nie więcej niż- 539 zł
  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym- 14 zł
  c) innego budynku- 48 zł
  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków- 20 zł
  e) budowli związanych z produkcja rolna- 112 zł
  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi z zastrzeżeniem lit. g- 2.143 zł
  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg o długości do 1 kilometra- 105 zł
  h) innych budowli- 155 zł
  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym- 91 zł
  j) za zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł,
  2) opłata skarbowa wpłacona gotówka w kasie Urzedu Miasta, lub na konto Urzedu
  Miasta w Olecku lub w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku.
  Zwalnia sie od opłaty skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

  Tylko te kasy przyjmują opłatę skarbowa za pozwolenie na budowę.
  Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

  Sposób dostarczenia dokumentów:
  Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Olecku 19–400 Olecko, ul. Kolejowa 32, I piętro pokój
  Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
  Wydział Budownictwa, III piętro,
  tel. (0-87) 520-24-75, 520-21-47 wew.49 lub 48

  Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm./:
  - organy administracji publicznej obowiązane sa załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
  - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,
  - nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
  - nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wpłynięcia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Sposób załatwienia sprawy:
  Rozstrzygniecie sprawy następuje w formie decyzji przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

  Tryb odwoławczy:
  W przypadku decyzji odmowy lub stronie niezadowolonej służy odwołanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa sie na piśmie w kancelarii urzędu.


  Data wprowadzenia: 2007-11-26 0859
  Data upublicznienia: 2007-11-26
  Art. czytany: 11344 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet