A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zaopatrzenie pojazdów samochodowych w materiały pędne od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
» PGW Wody Polskie-obwieszczenie w spr. udzielonego pozwolenia wodoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i poborze wód rzeki Lega do celów energetycznych na jazie w m. Babki Gąseckie
» Protokół Nr 28/2019 z 31.10.2019r.
» Uchwała Nr 72/2019 w sprawie wyrażenia opinii o planowanej przebudowie drogi gminnej nr 142034N droga powiatowa Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730
» Uchwała Nr 71/2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Stacje Kontroli Pojazdów

  Stacje kontroli pojazdów


  I Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane :

  1) firmę przedsiębiorcy,

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej ( NIP ) ,

  3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,

  4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy,

  5) zakres badań,

  6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

  Wraz wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

  „ Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

  Oświadczenie powinno również zawierać :
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres,
  - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów ( Dz.U. Nr 223, poz. 2264 ). Wniosek można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Klejowa 32 pokój nr 18.

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej .Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 412 zł.

  Wysokość opłaty skarbowej określona jest w części I pkt 36 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
  Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.


  II Szczegółowe wymagania co do podmiotu podejmującego działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określa art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. ) .


  III Wymagania co do warunków lokalowych i wyposażenia stacji kontroli pojazdów określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów ( Dz.U. Nr 40, poz. 275 ).


  Data wprowadzenia: 2008-01-22 1223
  Data upublicznienia: 2008-01-22
  Art. czytany: 7651 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet