A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) wniosek o rejestrację pojazdu z wymaganymi dokumentami i opłatą.

  Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć drogą elektroniczną wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ link do strony znajduje się również : na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku . Przy złożeniu wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy spełnić dodatkowe warunki określone w rozdziale 2a „ Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz.U z 2016r. poz. 1038).oraz z zakresem i warunkami świadczenia usług określonymi przez PWPW na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

  Wymagane dokumenty

  1. Dowód własności pojazdu;

  2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i części II, należy dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zmn).
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;

  3. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest to adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

  4.Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju 'samochodowy inny', podrodzaj 'czterokołowiec' (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 'czterokołowiec lekki' (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

  5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

  6. Dowód wpłaty dokonany przez wprowadzającego w wysokości 500,00 zł (z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014), o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy
  z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd samochodowy (kat. M1 lub N1 oraz trójkołowy pojazd silnikowy z wyłączeniem motocykli trójkołowych) jest rejestrowany po raz pierwszy. Powyższy wymóg dotyczy pojazdów zakupionych do końca 2015 roku;

  7. Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

  8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną, karty pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną (dotyczy pojazdów samochodowych).
  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.

  Opłaty:

  Wysokości opłat związanych z rejestracją pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r.,Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

  1. 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

  2. 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku motocykli,;

  3. 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,

  4. 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku motorowerów;

  5. 17,00 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Sposób uiszczenia opłaty:

  - w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, I piętro, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
  - na poniżej wskazane konta:
  nr 40 2030 0045 1110 0000 0396 9110 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty komunikacyjne
  nr 33203000451110000001849010 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty ewidencyjne

  Sposób dostarczenia dokumentów:

  Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
  wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 2016r., poz. 1088).
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko,
  I piętro, pokój nr 18 lub 19 tel. (0-87) 520 22 94 wew. 36,37,39.

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: Agnieszka Żukowska, Agnieszka Krasowska oraz Hubert Świderski,

  Godziny pracy:
  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


  Data wprowadzenia: 2011-05-13 1005
  Data upublicznienia: 2011-05-13
  Art. czytany: 3956 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet