A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie

  Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie

  W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) wniosek o rejestrację pojazdu z wymaganymi dokumentami i opłatą.

  Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć drogą elektroniczną wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ link do strony znajduje się również : na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku . Przy złożeniu wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy spełnić dodatkowe warunki określone w rozdziale 2a „ Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz.U z 2014r., poz. 1522 ).oraz z zakresem i warunkami świadczenia usług określonymi przez PWPW na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

  Wnioskodawca przedkłada

  1. Dowód własności pojazdu;

  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

  2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;

  3. Dowód rejestracyjny;

  Obowiązek dołączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu:
  -zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (takiego pojazdu nie dotyczy także obowiązek dołączenia karty pojazdu);
  -zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  -czasowo wycofanego z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu);
  -wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.

  4. Tablice (tablicę) rejestracyjne;

  5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

  6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, znaków legalizacyjnych, a przy wymianie tablic rejestracyjnych dodatkowo opłaty za wydanie nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną i tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną.

  W sytuacji zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji pojazdu.
  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
  z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

  Opłaty:
  Wysokości opłat związanych z rejestracją pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r.,Nr 230, poz. 2302
  z późn. zm.).

  1. 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) -w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

  2. 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;

  3. 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

  4. 17,00 zł złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Sposób uiszczenia opłaty:

  - w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, I piętro, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

  - na poniżej wskazane konta:

  nr 40 2030 0045 1110 0000 0396 9110 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty komunikacyjne
  nr 33203000451110000001849010 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty ewidencyjne
  Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 1522).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 214r. poz.1727).

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm..).

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 321, 9 – 400 Olecko, piętro, pokój nr 18 tel. (0-87) 520 22 94 wew. 36

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: Agnieszka Żukowska, Agnieszka Krasowska oraz Hubert Świderski,

  Godziny pracy:
  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


  Data wprowadzenia: 2011-05-13 1009
  Data upublicznienia: 2011-05-13
  Art. czytany: 9440 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet