A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY numer rejestracyjny NOE N707
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN GOLF
» PZD - Ogłoszenie o przetargu na zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego i przeznaczonych do wycinki
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • PZD - Zaproszenie do składania ofert na: Malowanie znaków poziomych w powiecie oleckim na drogach powiatowych

  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
  Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko
  e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
  Tel. (087) 520 22 24, Fax (087) 520 22 25
  NIP 847-13-94-600, REGON 790676004

  Znak sprawy: PZD.III.342/9/2012 Olecko, 2012-04-16


  Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
  Malowanie znaków poziomych w powiecie oleckim na drogach powiatowych

  I. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest malowanie znaków poziomych w powiecie oleckim na drogach powiatowych. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z dwóch etapów:
  I etap: Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą do dnia 10.05.2012r. wg wykazu znaków poziomych do malowania w powiecie oleckim na drogach powiatowych w 2012r.
  II etap: Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą do dnia 31.07.2012r. wg wykazu znaków poziomych do malowania w powiecie oleckim na drogach powiatowych w 2012r. (Plac Wolności na kostce kamiennej).
  Przejścia dla pieszych i inne znaki poziome należy malować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) i załączoną Specyfikacją Techniczną.
  Materiały do wykonania w/w robót zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Malowanie należy wykonać sposobem mechanicznym.
  CPV: 45233221-4
  II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

  1
  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  2
  Wiedza i doświadczenie
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  Wykonawca posiada doświadczenie, wyrażające się zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  3
  Potencjał techniczny
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  4
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  5
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  III Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów.

  3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków należy przedłożyć:
  Lp.
  Wymagany dokument
  1
  Oświadczenie o spełnianiu warunków
  Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2)
  2
  Wykaz robót budowlanych
  Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia nie mniejszej od wartości 30 000,00 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 6)


  3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć::
  Lp.
  Wymagany dokument
  1
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
  2
  Aktualny odpis lub oświadczenie
  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4)
  3.3. Inne dokumenty, które należy przedłożyć:
  Lp.
  Wymagany dokument
  1
  Formularz oferty
  Formularz oferty (załącznik nr 1)
  2
  Formularz cenowy
  Formularz cenowy (załącznik nr 5)
  3
  Aprobata Techniczna
  Aprobata Techniczna na materiały

  Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  IV Kryteria oceny ofert – najniższa cena.

  V Termin wykonania zamówienia:
  I etap - 10.05.2012r.
  II etap – 31.07.2012r.
  VI Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  a):złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 5 do dnia 2012-04-24 do godz. 10:00.
  b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Malowanie znaków poziomych w powiecie oleckim na drogach powiatowych. Znak sprawy: PZD.III.342/9/2012”

  VII Kontakt z wykonawcą

  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  inż. Dariusz Kozłowski - Dyrektor PZD w Olecku tel. ( 087) 5202224 e-mail pzd@powiat.olecko.pl
  mgr inż. Zdzisław Andruszkiewicz - Kierownik Działu Technicznego tel. ( 087) 5202224 e-mail pzd@powiat.olecko.pl  Załączniki:
  Nr
  Nazwa załącznika
  1
  Formularz oferty
  2
  Oświadczenie o spełnianiu warunków
  3
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4
  Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  5
  Formularz cenowy
  6
  Wykaz robót budowlanych  Dokumenty:

  Nr
  Nazwa dokumentu
  1
  Wykaz znaków poziomych do malowania w powiecie oleckim na drogach powiatowych w 2012 r.
  2
  Specyfikacja Techniczna D.07.01.01 Oznakowanie poziome
  3
  Wzór umowy
  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1318
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 2158 razy

  » Formularz cenowy - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Formularz oferty - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o spełnianiu warunków - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja Techniczna - rozmiar: 29131 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz wykonanych robót budowlanych - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYKAZ ZNAKÓW POZIOMYCH DO MALOWANIA - rozmiar: 341504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet