A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY numer rejestracyjny NOE N707
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN GOLF
» PZD - Ogłoszenie o przetargu na zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego i przeznaczonych do wycinki
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie 2 tablic pamiątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi powiatowej nr 1899N na odcinku Krupin - Raczki Wielkie


  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
  Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko
  e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
  Tel. (087) 520 22 24, Fax (087) 520 22 25
  NIP 847-13-94-600, REGON 790676004

  Znak sprawy: PZD.III.342/21/2012 Olecko, 2012-09-12


  Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
  Wykonanie 2 tablic pamiątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi powiatowej nr 1899N na odcinku Krupin - Raczki Wielkie

  I. Opis przedmiotu zamówienia

  Wykonanie 2 tablic pamiątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi powiatowej nr 1899N na odcinku Krupin - Raczki Wielkie.
  Należy wykonać 2 tablice pamiątkowe (o treści wg załącznika), każda o wymiarach 80cm x 100cm na blasze stalowej ocynkowanej 0,5 mm na konstrukcji stalowej (zabezpieczonej antykorozyjnie) ze stalowego profilu zamkniętego o wym. 40x40mm wraz z dwoma słupkami umieszczonymi w skrajnych częściach tablicy o rozstawie 1 m , słupki o długości 2,5 m.
  CPV: 39294100-0
  II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

  1
  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  2
  Wiedza i doświadczenie
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  3
  Potencjał techniczny
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  4
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  5
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  III Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  Lp.
  Wymagany dokument lub oświadczenie
  1
  Oświadczenie o spełnianiu warunków
  Oświadczenie o spełnianiu warunków.
  2
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  3
  Aktualny odpis lub oświadczenie
  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie.

  Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  Lp.
  Wymagany dokument
  1
  Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  Wskazany dokument może być doręczony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  IV Kryteria oceny ofert – najniższa cena.


  V Przygotowanie oferty

  Ofertę należy:
  a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 5do dnia 2012-09-18 do godz. 10:00.
  b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie 2 tablic pamiątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi powiatowej nr 1899N na odcinku Krupin - Raczki Wielkie. Znak sprawy: PZD.III.342/21/2012”

  VI Kontakt z wykonawcą

  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1 inż. Dariusz Kozłowski - Dyrektor PZD w Olecku tel. (087) 520 22 24 e-mail pzd@powiat.olecko.pl
  2 mgr inż. Zdzisław Andruszkiewicz - Kierownik Działu Technicznego PZD w Olecku
  tel. (087) 520 22 24 e-mail pzd@powiat.olecko.pl


  Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

  1 Oświadczenie o spełnianiu warunków
  2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3 Oświadczenie (w stosunku do osób fizycznych)

  Nazwa dokumentu:

  1. Formularz oferty
  2. Tablica pamiątkowa


  Data wprowadzenia: 2012-09-12 1500
  Data upublicznienia: 2012-09-12
  Art. czytany: 1372 razy

  » Formularz oferty - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o spełnianiu warunków - rozmiar: 47616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie (w stosunku do osób fizycznych) - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Tabl. pamiątkowa Krupin - Raczki Wielkie - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet