A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
» Spotkanie informacyjne dla NGO’sów
» Wyjaśnienie do pytań, które wpłynęły do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.
» Uległa zmianie SIWZ proszę o zapoznanie się z nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
» Otwarty konkurs ofert 2020
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Olecko: Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.lo.olecko.pl
  ________________________________________
  Olecko: Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w związku z projektem RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Numer ogłoszenia: 358778 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego , ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 5234183, faks 87 5234183.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo.olecko.pl lo@lo.olecko.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w związku z projektem RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1. Zajęcia z matematyki przygotowujące na studia techniczne - 80 godzin. CZĘŚĆ 2. Zajęcia z fizyki przygotowujące na studia techniczne - 80 godzin. CZĘŚĆ 3. Zajęcia z rysunku technicznego przygotowujące na studia - 160 godzin. CZĘŚĆ 4. Zajęcia z rysunku artystycznego przygotowujące na studia - 80 godzin. CZĘŚĆ 5. Zajęcia z historii przygotowujące na studia - 80 godzin. CZĘŚĆ 6. Zajęcia z języka polskiego przygotowujące na studia - 160 godzin. CZĘŚĆ 7. Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie przygotowujące na studia - 80 godzin. CZĘŚĆ 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 180 godzin - 3 grupy. CZĘŚĆ 9. Zajęcia logopedyczne - 120 godzin - 2 grupy. CZĘŚĆ 10. Zajęcia teatralno-recytatorskie - 100 godzin. CZĘŚĆ 11. Zajęcia muzyczne - 120 godzin. CZĘŚĆ 12. Zajęcia z języka angielskiego (poziom podstawowy) - 480 godzin - 4 grupy. CZĘŚĆ 13. Zajęcia z literatury angielskiej i wiedzy o kulturze (poziom zaawansowany) - 360 godzin - 3 grupy. CZĘŚĆ 14. Zajęcia z języka niemieckiego - 120 godzin. CZĘŚĆ 15. Zajęcia z języka rosyjskiego - 120 godzin. CZĘŚĆ 16. Dynamiczna wizualizacja wybranych problemów matematycznych - 240 godzin - 2 grupy. CZĘŚĆ 17. Kółko biologiczne - 160 godzin - 2 grupy. CZĘŚĆ 18. Klub Młodego Fizyka - 80 godzin. CZĘŚĆ 19. Kółko chemiczno - eksperymentalne - 80 godzin - 2 grupy. CZĘŚĆ 20. Kółko dziennikarskie - 120 godzin. CZĘŚĆ 21. Zajęcia Ekonomia w praktyce - 80 godzin. CZĘŚĆ 22. Zajęcia z doradztwa zawodowego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa w postaci konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego - 270 godzin - 150 indywidualnych planów rozwoju. CZĘŚĆ 23. Prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w postaci psychologicznych konsultacji indywidualnych - 240 godzin - 150 indywidualnych planów rozwoju. CZĘŚĆ 24. Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - 300 godzin. CZĘŚĆ 25. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej - 300 godzin. CZĘŚĆ 26. Prowadzenie sekcji piłki koszykowej - 300 godzin. CZĘŚĆ 27. Prowadzenie zajęć na pływalni - 200 godzin. CZĘŚĆ 28. Prowadzenie sekcji karate - 120 godzin. CZĘŚĆ 29. Prowadzenie sekcji boksu - 360 godzin. CZĘŚĆ 30. Kurs ECDL Core - 204 godziny..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie wykonawcy
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują nieprzerwanie przez okres minimum 1 miesiąca w ramach jednego kontraktu (umowy) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 złotych brutto, obejmującą przeprowadzenie zajęć dla grupy minimum 10 osób lub przeprowadzili zajęcia pozalekcyjne o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 złotych brutto, obejmujące grupę minimum 10 osób, których przedmiotem była/jest odpowiednio dla części 1 matematyka, części 2 i 18 fizyka, części 3 rysunek techniczny, części 4 zajęcia plastyczne, części 5 historia, części 6 język polski, części 7 wiedza o społeczeństwie, części 8 i 9 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, części 10 części przygotowanie spektakli teatralnych lub przygotowanie uczniów do występów/konkursów recytatorskich, części 11 zajęcia o charakterze muzycznym/wokalnym, części 12 język angielski, części 13 język angielski na poziomie zaawansowanym, części 14 język niemiecki, części 15 język rosyjski, części 16 matematyka, części 17 biologia, części 19 chemia, części 20 dziennikarstwo, części 21 ekonomia, części 22 doradztwo zawodowe, części 23 doradztwo psychologiczne, części 24 zajęcia sportowe - specjalizacja piłka ręczna, części 25 zajęcia sportowe specjalizacja - piłka siatkowa, części 26 zajęcia sportowe - specjalizacja piłka koszykowa, części 27 zajęcia sportowe - specjalizacja pływanie, części 28 zajęcia sportowe - specjalizacja karate, części 29 zajęcia sportowe - specjalizacja boks, części 30 kurs komputerowy ECDL Core, a części 10 lub udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z biologii dla grupy minimum 10 osób.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie wykonawcy
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, chodzi o dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, posiadającymi kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie przedmiotu odpowiedniego do części zamówienia, na którą składana jest oferta oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego, w zakresie przedmiotu odpowiedniego do części zamówienia, na którą składana jest oferta, dla części 8 uprawnienia do prowadzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej a dla części 9 uprawnienie do prowadzenia zajęć logopedycznych.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie wykonawcy
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Prowadzili nieprzerwanie przez okres minimum 1 miesiąca w ramach jednego kontraktu (umowy) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 złotych brutto, obejmującą przeprowadzenie zajęć dla grupy minimum 10 osób lub przeprowadzili zajęcia pozalekcyjne o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 złotych brutto, obejmujące grupę minimum 10 osób - przedmiotowo odpowiedniej dla każdej części.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Tematyka zajęć edukacyjnych z określeniem formy nauczania i ilości godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w sytuacjach szczególnych, wymagających dokonania zmian w zakresie terminów, ilości godzin, liczby uczestników poszczególnych zajęć, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zamówienia.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lo.olecko.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 14:00, miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


  Data wprowadzenia: 2013-09-05 1327
  Data upublicznienia: 2013-09-05
  Art. czytany: 1565 razy

  » SIWZ - rozmiar: 599552 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet