A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY numer rejestracyjny NOE N707
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN GOLF
» PZD - Ogłoszenie o przetargu na zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego i przeznaczonych do wycinki
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR EK.042.3.1.02.2013 na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim”

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR EK.042.3.1.02.2013
  na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
  „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim”
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Olecko, 17 września 2013 r.

  Szanowni Państwo,
  w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim”,
  nr POKL.03.05.00-00-007/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, zapraszam
  do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci tabliczek informacyjnych i rollup-ów w/w projektu.

  I. Składający zapytanie
  Powiat Olecki
  ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 16 57
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.olecko.pl

  II. TRYB POSTĘPOWANIA
  W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamówienie poniżej 14 tys. euro netto będzie udzielone z uwzględnieniem zasad celowości, oszczędności oraz terminowości oraz obowiązującym u Zamawiającego regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 14.000 euro netto w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
  w ramach EFS. Zapytanie w celu wybrania najkorzystniejszej oferty zostaje umieszczone na stronie www.spolecko.bip.doc.pl.

  III. Opis przedmiotu ZAMÓWIENIA
  Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, wykonanie nadruku oraz wykonanie 36 tabliczek informacyjnych i 2 rollup-ów oraz dostawę do siedziby Zamawiającego. Projekty graficzne przygotowuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  1. Parametry tabliczek informacyjnych:
  szerokość: 50 cm
  wysokość: 30 cm
  Podłoże: utwardzone o grubości min. 0,5 cm, odporne na czynniki zewnętrzne
  Nadruk: pełno kolorowy metodą np. solwentową, wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur
  Ilość sztuk: 36
  Gwarancja: 2 lata

  2. Parametry roll-up:
  Wymiary: 85 x 200 cm,
  Konstrukcja: stabilna aluminiowa
  Podstawa: kolor anodowego srebra
  Maszt: aluminiowy, składany np. segmentowo
  Listwa: zatrzaskowa
  Opakowanie: pokrowiec wyposażony w rączkę i pasek do noszenia na ramieniu
  Wydruk: pełno kolorowy, min. 720 dpi, na banerze typu blockout o gramaturze min. 440 gram/m kw., wydruk ma być wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur. Grafika chroniona kasetą
  Ilość sztuk: 2
  Gwarancja: 1 rok

  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin dostawy zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 6 godzin od poinformowania
  go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.

  V. OFERTY CZĘŚCIOWE
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca dostarczy banery i roll-up do biura projektu: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pokój nr 38.

  2. Wszystkie nadruki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  3. Wytyczne znajdują się pod adresem: http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

  4. Zamawiający przewiduje umieszczenie na materiałach logotypu Powiatu Oleckiego wraz z jego nazwą, odwołania
  do strony internetowej powiatu i numeru telefonu.

  5. Zamawiający dysponuje wszystkimi logotypami niezbędnymi do wykonania zlecenia i udostępni je we wskazanym przez Wykonawcę formacie.

  VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
  Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną
  na adres: promocja@powiat.olecko.pl.

  VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest: Halina Bogdańska – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, 87 520 16 57.

  IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (wymogi formalne)

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  2. Oferta powinna zawierać:
  • nazwę i adres oferenta;
  • wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego tabliczek i roll-upów - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
  • oświadczenie wraz z informacją o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).

  3. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: promocja@powiat.olecko.pl, przesłana faxem na numer 87 520 32 19 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
  • unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
  • wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
  • poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
  • poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

  5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji
  z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  6. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

  7. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem.

  8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z
  przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

  9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Termin składania ofert upływa 23.09.2013 r. godz. 13:00

  2. Oferta, która wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywana.

  XI. KRYTERIA OCENY OFERTY

  1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów: cena – 100%.

  2. Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty (1% = 1pkt): 
  Cena = (oferowana najniższa ocena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%

  3. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania określone w zapytaniu.

  4. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.

  XII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.spolecko.bip.doc.pl.

  2. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle droga internetową informację
  o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.

  4. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne
  ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.


  Usługa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Data wprowadzenia: 2013-09-18 0953
  Data upublicznienia: 2013-09-18
  Art. czytany: 1771 razy

  » Ogłoszenie - materiały promocyjne.doc - rozmiar: 325632 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Zalacznik nr 2 - oświadczenie.doc - rozmiar: 303616 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 1 - Oferta.doc - rozmiar: 305152 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet