A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Wydanie prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

  Wydanie prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień


  I. PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r., poz. 231)

  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 702.).

  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 20135r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r., poz. 681 z późn. zm.).


  II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia; wzór wniosku zgodny z załącznikiem do rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. poz. 1005 ze zm.) wraz z załączonym do wnioskiem oświadczeniem o zamieszkaniu

  lub zgodny z załącznikiem do rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231).

  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane

  4. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

  5. zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;

  6. kserokopia posiadanego prawa jazdy

  Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów generowany jest profil kandydata na kierowcę, który umożliwia zapisanie się na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

  III. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

  - osobiście w Starostwie Powiatowym w Olecku 19-400 Olecko ul. Kolejowa 32, pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15: 30

  - za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres

  - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ link do strony znajduje się również : na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku . Przy złożeniu wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy spełnić dodatkowe warunki określone w rozdziale 5 „ składanie wniosków elektronicznych” rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013r., poz. 231)
  oraz z zakresem i warunkami świadczenia usług określonymi przez PWPW na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

  UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym, bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji – druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
  Wniosek może zostać odrzucony w przypadku nie zachowania powyższych wymagań.

  Po otrzymaniu:

  a) od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz

  b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej

  c) kserokopii posiadanego prawa jazdy lub potwierdzenie spełnienia wymagań - tzn. odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu państwowego w zakresie kategorii:

  - B - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,

  - B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E;urząd wydający prawo jazdy, składa zamówienie na spersonalizowane krajowe prawo jazdy.
  IV.Opłaty

  • opłata za wydanie prawa jazdy: 100,00 zł.
  • opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy: 0,50zł.

  Opłatę za wydanie prawa jazdy można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ; ul. Kolejowa 32, I piętro, w godzinach od 800-1400 ( od poniedziałku do piątku) lub dokonać wpłaty na niżej wskazane konto:

  - za wydanie prawa jazdy, kwota 100,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Olecku nnr 40 2030 0045 1110 0000 0396 9110 BGŻ O/Olecko

  - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – kwota 0,50 zł na konto Starostwa Powiatowego w Olecku nr 33 2030 0045 1110 0000 0184 9010 BGŻ O/Olecko

  V. TERMIN ROZPATRZENIA SPRAWY

  Czas oczekiwania na wydanie dokumentu około - 10 dni od przedłożenia dowodu uiszczenia opłat pod warunkiem ukończenia przez osobę minimalnego wieku do wydania prawa jazdy określonej kategorii.
  Odmowa wydania prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  VI. SPOSÓB ODBIORU

  Prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
  bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1529, z 2015r.,poz. 1830), z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

  UWAGA: Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

  VII. SPRAWY ROZPATRUJE I UDZIELA WYJAŚNIEŃ

  Starostwo Powiatowe w Olecku , ul. Kolejowa 32 , Wydział Komunikacji i Transportu , pokój nr 8, tel.087 520 22 94 wew. 38
  Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7: 30-15: 30

  VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie , za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia


  Data wprowadzenia: 2014-03-04 1158
  Data upublicznienia: 2014-03-04
  Art. czytany: 2798 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet