A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAPYTANIE OFERTOWE nr SK.261.2.2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ
» Wyjaśnienia SIWZ dot. postępowania PZP/2/2018
» Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.: ”Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno
» Przetarg na leki PZP/2/2018 z dostawą do SPZZOD w Olecku Kolonia 4
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktorów

  Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora

  I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 627 z późn).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 2016r. , poz. 232).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2016r.,poz. 280).

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2015r., poz. 2096.).

  II.WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Instruktorem może być osoba, która:

  1) posiada prawo jazdy:

  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

  2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

  3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

  4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

  5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

  6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

  7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

  8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

  2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora składa wniosek o wpis do ewidencji
  instruktorów do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku załącza dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań (za wyjątkiem pkt.6 i 8).

  WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW określa Załączniki nr 1 do rozporządzenia . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2015r., poz. 2096.).

  3. Po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji instruktorów, starosta wysyła do komisji powołanej przez właściwego wojewodę wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.

  4. Po otrzymaniu:

  a) od komisji egzaminacyjnej informacji o pozytywnym wyniku egzaminu;

  b) od osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji instruktorów opłaty za:
  - wpis do ewidencji,
  starosta wydaje decyzję administracyjną o wpisie do ewidencji instruktorów.

  III. OPŁATY

  1.Opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50 zł.

  - Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w godz. 8:00 – 14: 00

  - lub na konto Starostwa o nr: Starostwa Powiatowego w Olecku nr 40 2030 0045 1110 0000 0396 9110 BGŻ O/Olecko

  nr IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  Wpis do ewidencji instruktorów dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej.

  V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ

  Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji i Transportu , pokój nr 8; tel.087 520 22 94 lub 520 24 75 wew .38.


  VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Starostwo Powiatowe w Olecku , ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji Transportu , pokój nr 8.


  Data wprowadzenia: 2014-07-08 1246
  Data upublicznienia: 2014-07-08
  Art. czytany: 1965 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet