A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
» Spotkanie informacyjne dla NGO’sów
» Wyjaśnienie do pytań, które wpłynęły do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.
» Uległa zmianie SIWZ proszę o zapoznanie się z nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
» Otwarty konkurs ofert 2020
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Olecko: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015

  Olecko: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 329386 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku , ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202224, faks 087 5202225.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.spolecko.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1. Formularz oferty 2. Oferta cenowa

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1. W skrajnych warunkach pogodowych dopuszcza się pracę na ciągach innych dróg powiatowych w powiecie oleckim. 2.W zależności od warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin lub ilości godzin i kilometrów pracy poszczególnych jednostek sprzętowych. W przypadku wyczerpania się wielkości zamówienia danego sprzętu ze względu na warunki zimowe, Zamawiający dopuszcza możliwość dalszego użytkowania przedmiotowego sprzętu kosztem innego pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej wartości umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spolecko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dwa samochody skrzyniowe przystosowane do wyposażenia powierzonymi przez PZD dwoma piaskarkami P3 o ładowności min. 10T wraz z załadunkiem środka uszarstniającego.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie lodu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 1. Przewidywana ilość godzin i kilometrów pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 130 godz. i 3250 km.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cztery samochody ciężarowe o mocy min. 240KM z pługami odśnieżnymi.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie śniegu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 1. Przewidywana ilość godzin i kilometrów pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 440 godz. i 11000 km.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dwa ciągniki rolnicze o mocy min. 100KM z pługami odśnieżnymi.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie śniegu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 1. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 220 godz..
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dwa sprzęty do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie zatorów śnieżnych z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 1. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 30 godz..
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dwa samochody skrzyniowe z piaskarkami o ładowności min. 10T wraz z załadunkiem środka uszarstniającego.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie lodu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 2. Przewidywana ilość godzin i kilometrów pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 90 godz. i 2250 km.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Cztery samochody ciężarowe o mocy min. 240KM z pługami odśnieżnymi.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie śniegu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 2. Przewidywana ilość godzin i kilometrów pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 300 godz. i 7500 km.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Jeden ciągnik rolniczy o mocy min. 100KM z pługiem odśnieżnym.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie śniegu z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 2. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 45 godz..
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jeden sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych o pojemności łyżki min. 1,5m3.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2014/2015, tj. usuwanie zatorów śnieżnych z dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego na obszarze nr 2. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu sukcesywnie według pojawiających się potrzeb - 15 godz..
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Olecko, dnia 06.10.2014r.


  Data wprowadzenia: 2014-10-06 1455
  Data upublicznienia: 2014-10-06
  Art. czytany: 1558 razy

  » CCF20130925_0000 - rozmiar: 2864370 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Formularz oferty - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Istotne postanowienia umowy - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 62464 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 47616 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Oświadczenie o spełnianiu warunków - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) - rozmiar: 187392 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 6 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » zestawienie dróg obszar nr 2 - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » zestawienie dróg - obszar nr 1 - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet