A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY numer rejestracyjny NOE N707
» Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN GOLF
» PZD - Ogłoszenie o przetargu na zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu oleckiego i przeznaczonych do wycinki
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Olecko: PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PRAWEM OPCJI NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.spolecko.bip.doc.pl

  Olecko: PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PRAWEM OPCJI NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Numer ogłoszenia: 393226 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202147, 5202475.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.spolecko.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PRAWEM OPCJI NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie: a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk b. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku c. Ubezpieczenia od kradzieży zwykłej d. Ubezpieczenia szyb od stłuczenia e. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego f. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej g. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków h. Ubezpieczeń komunikacyjnych..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli w okresie trwania umowy nastąpi wzrost majątku Zamawiającego powodujący konieczność doubezpieczenia. W takim przypadku, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe - zobowiązany będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego, a składka ubezpieczeniowa zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu (co do dnia) udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis).

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 80
  2 - KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE PREFEROWANE - 20

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spolecko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU, UL.KOLEJOWA 32, 19-400 OLECKO, POKÓJ NR 10 (Wydział Finansowy).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 10:00, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU, UL.KOLEJOWA 32,19-400 OLECKO, POKÓJ NR 22 (Kancelaria).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2014-12-01 1243
  Data upublicznienia: 2014-12-01
  Art. czytany: 1851 razy

  » SIWZ - rozmiar: 110705 bajtów
  Typ pliku: application/
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - rozmiar: 177152 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 6 do SIWZ - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet