A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odwołuje przetarg ustny nieograniczony
» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» UKS „Kowaliki” przy SP im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich – postępowanie likwidacyjne
» Informacja Polskiego Towarzysztwa Psychologicznego w Olsztynie o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej w związku z koronawirusem
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - przymrozki/1
 • Nabór pracowników
 • STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Główny specjalista w Wydziale Geodezji
  i Nieruchomości
  w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) jest obywatelem polskim,

  4) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym.

  5) uprawnienia zawodowe w zakresach:

  a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

  b) rozgraniczanie i podział nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  6) 4- letni staż pracy,

  7) nieposzlakowana opinia,


  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość ustaw:

  a) prawo geodezyjne i kartograficzne,

  b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,

  c) o scalaniu i wymianie gruntów,

  d) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  e) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

  f) o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  g) prawo zamówień publicznych,

  h) rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

  i) rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

  j) kodeks postępowania administracyjnego,

  2) umiejętność obsługi komputera, posiadanie wiedzy z zakresu obsługi programów komputerowych obowiązujących przy wykonywaniu zadań geodezyjnych i ich praktyczne zastosowanie :EW MAPA, OŚRODEK, EWOPIS

  3) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,


  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami itp.,

  2) sprawowanie nadzoru nad pracą i zakresem spraw prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,

  3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace geodezyjne zlecane z urzędu,

  4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność konieczna do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,

  5) inne wynikające z przepisów prawa.


  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) praca przy komputerze,
  2) praca w biurze zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy,
  3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

  4) praca siedząca ale też wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej
  do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – styczeń 2015 rok –7,8 %


  VI. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971),

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1202)


  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 lutego 2015r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego specjalisty
  w Wydziale Geodezji i Nieruchomości”
  osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  VIII. Dodatkowe informacje:

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko, 09.02.2015r.

  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2015-02-09 0903
  Data upublicznienia: 2015-02-09
  Art. czytany: 2771 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet