A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 26.02.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 25.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00
» V Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Nabór pracowników
 • STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji
  i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) jest obywatelem polskim,

  4) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym.

  5) uprawnienia zawodowe w zakresach:

  a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

  b) rozgraniczanie i podział nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  6) co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2-letni w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

  7) nieposzlakowana opinia,


  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość ustaw:

  a) prawo geodezyjne i kartograficzne,

  b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,

  c) o scalaniu i wymianie gruntów,

  d) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  e) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

  f) o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  g) prawo zamówień publicznych,

  h) rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

  i) rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

  j) kodeks postępowania administracyjnego,

  2) umiejętność obsługi komputera, posiadanie wiedzy z zakresu obsługi programów komputerowych obowiązujących przy wykonywaniu zadań geodezyjnych i ich praktyczne zastosowanie :EW MAPA, OŚRODEK, EWOPIS

  3) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,


  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami itp.,

  2) sprawowanie nadzoru nad pracą i zakresem spraw prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,

  3) kierowanie pracą Wydziału - sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników,

  4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność konieczna do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,

  5) inne wynikające z przepisów prawa.


  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) praca przy komputerze,

  2) praca w biurze zlokalizowanym na III piętrze w budynku nie posiadającym windy,

  3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

  4) praca siedząca ale też wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,


  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – styczeń 2015 rok – 8 %


  VI. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971),

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.)


  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 03 marca 2015r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego- Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  VIII. Dodatkowe informacje:

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko, 19.02.2015r.

  Z up. Starosty
  Kazimierz Iwanowski
  Wicestarosta


  Data wprowadzenia: 2015-02-19 0922
  Data upublicznienia: 2015-02-19
  Art. czytany: 2571 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet