(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Organy Powiatu
A Starostwo Powiatowe
A Oświadczenia majątkowe
A Gminy
A Jednostki organizacyjne
A Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
A Spółki prawa handlowego
A Organizacje pozarządowe
A Finanse i mienie
A Nabór pracowników
A Przetargi
A Licytacje
A Jak załatwić sprawę
A Aktualności
A Ostrzeżenia pogodowe
A Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
A Kontrole
A Petycje
A Lobbing
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Nieodpłatna pomoc prawna
A Informacja publiczna
A Obsługa osób niepełnosprawnych
A Wybory samorządowe 2018
A Dostępność
A Biuro Rzeczy Znalezionych
A Prawo miejscowe
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
  
A Skargi i Wnioski
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Podstawy prawne działania powiatu
A Sprzedaż nieruchomości powiatu
A Wybory samorządowe 2010
A Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28 - oblodzenie/1
A» Interpelacja w sprawie wyjaśnienia Mieszkańcom Powiatu powodów i przyczyn braku kontynuacji zatrudnienia lekarek zatrudnionych w Szpitalu w Olecku
A» Bezpłatna pomoc prawna online (wideo porada prawna oraz mailowa porada prawna)
A» Artykuł - KONTROLA Z SANEPIDU – JAK POWINNA WYGLĄDAĆ?
A» Artykuł - DOWODY W POSTĘPOWANIU KARNYM
 • Jednostki organizacyjne
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
 • Informacje ogólne
 • Przedmiot i zakres działania

  Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku

  Powiatowy Urząd Pracy, zwany w dalszej części regulaminu organizacyjnego PUP jest instytucją rynku pracy o charakterze publicznej służby zatrudnienia będącą jednocześnie jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

  Siedziba PUP znajduje się w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 30 w Olecku.

  Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku jest obszar następujących miast i gmin:

  • miasto i gmina Olecko,
  • gmina Kowale Oleckie,
  • gmina Wieliczki,
  • gmina Świętajno.

  W realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy w Olecku współdziała m.in. z organami Powiatu, Powiatową Radą Zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami rynku pracy.

  Podstawę do realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku stanowią m.in. następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177 poz. 1193 ),
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zmianami),
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
   ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 – j.t. ),
  7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
   (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz.225 z późn. zm.),
  9. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zm.),
  10. Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 964),
  11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z  2009 nr 16 poz. 84),
  12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011r., Nr 155 poz. 919),
  13. inne obowiązujące akty prawne,
  14. Regulamin organizacyjny.

  Przedmiotem działania PUP jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, działania te są realizowane w zakresie:

  1. polityki rynku pracy, 
  2. usług rynku pracy, 
  3. instrumentów rynku pracy, 
  4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
  5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

  Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w szczególności należy:

  1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji  lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
  2. opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  3. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
   z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,
  6. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
  7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
  8. inicjowanie, organizowanie i finansowanie programów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
  9. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów samorządu,
  10. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  11. współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
  12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
  13. współpraca z samorządami gminnymi w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
  14. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizacji porozumień zawieranych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku a w/w ośrodkami,
  15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
  16. wydawanie decyzji o:
   1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
   2. przyznaniu lub utracie prawa do zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy nie wynikających z zawartych umów,
   3. wstrzymaniu, wznowieniu świadczeń dla osób bezrobotnych,
   4. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
   5. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy,
  17. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a – c ustawy w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy,
  18. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. a - c, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
  19. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania osób bezrobotnych,
  20. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
  21. realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
   1. rejestracja osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy,
   2. szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dla osób dorosłych – osób niepełnosprawnych (czyli - instrumenty
    i usługi rynku pracy – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych);
  22. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy.

  Szczegółowe informacje dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku można znaleźć na stronie PUP: pup.olecko.pl  Data wprowadzenia: 2012-06-06 1056
  Data upublicznienia: 2012-06-06
  Art. czytany: 3575 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Robert Nieszczerzewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi


  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu  Admin


  System BIP Inet