(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Ośrodki Szkolenia Kierowców

  Ośrodki Szkolenia Kierowców  I. Podstawa prawna:

  1. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz.155 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584)

  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 2012r., poz. 995 z późn. zm.).

  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2012r.,poz. 1019).

  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców ( Dz. U. z 2013r.,poz. 31).

  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r.,poz. 84)

  II . Wymagane Dokumenty

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Warunki wymagane do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców zostały określone w ustawie o kierujących pojazdami w art. 28.

  Podmioty uprawnione do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców:

  Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

  1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

  a) salę wykładową,

  b) pomieszczenie biurowe,

  c) plac manewrowy oraz

  d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

  2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

  3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce
  dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

  4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

  2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

  4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

  5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;

  6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;

  7) zakres prowadzonego szkolenia;

  8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

  9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

  Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści:


  „Oświadczam, że:

  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

  Oświadczenie powinno również zawierać:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  Wzór wniosku

  Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 31).

  III. OPŁATY

  500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w godz. 8: 00 do 14:00 lub na konto Starostwa Powiatowego nr 20 9339 0006 0000 0008 6501 0001 Bank Spółdzielczy w Olecku


  IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1.Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wydanie z urzędu zaświadczenia potwierdzającego dokonanie tego wpisu.

  2. Wydanie decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
  szkolenia kierowców.

  Przedsiębiorca, który spełnia warunki wymagane do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, może rozpocząć działalność:

  a) po uzyskaniu zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

  b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie oraz gdy organ nie wezwał przedsiębiorcy do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tej sytuacji termin wpływu wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do wniosku.

  W przypadku niespełniania warunków wymaganych do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców starosta wydaje przedsiębiorcy decyzję odmawiającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

  V . SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ

  Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji i Transportu , pokój nr 8; tel.087 520 22 94 lub 520 24 75 wew . 38

  VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji i Transportu , pokój nr 8.

  VII. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie , za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  VIII. UWAGI

  Prowadzenie działalności na obszarze różnych powiatów.

  W przypadku gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie
  innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, informuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.


  Data wprowadzenia: 2008-01-22 1219
  Data upublicznienia: 2008-01-22
  Art. czytany: 10834 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet