(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) wniosek o rejestrację pojazdu z wymaganymi dokumentami i opłatą.

  Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć drogą elektroniczną wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ link do strony znajduje się również : na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku . Przy złożeniu wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy spełnić dodatkowe warunki określone w rozdziale 2a „ Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz.U z 2016r. poz. 1038).oraz z zakresem i warunkami świadczenia usług określonymi przez PWPW na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

  Wymagane dokumenty

  1. Dowód własności pojazdu;

  2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i części II, należy dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zmn).
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;

  3. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest to adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

  4.Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju 'samochodowy inny', podrodzaj 'czterokołowiec' (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 'czterokołowiec lekki' (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

  5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

  6. Dowód wpłaty dokonany przez wprowadzającego w wysokości 500,00 zł (z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014), o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy
  z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd samochodowy (kat. M1 lub N1 oraz trójkołowy pojazd silnikowy z wyłączeniem motocykli trójkołowych) jest rejestrowany po raz pierwszy. Powyższy wymóg dotyczy pojazdów zakupionych do końca 2015 roku;

  7. Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

  8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną, karty pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną (dotyczy pojazdów samochodowych).
  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.

  Opłaty:

  Wysokości opłat związanych z rejestracją pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r.,Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

  1. 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

  2. 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku motocykli,;

  3. 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,

  4. 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna)- w przypadku motorowerów;

  5. 17,00 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Sposób uiszczenia opłaty:

  - w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, I piętro, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
  - na poniżej wskazane konta:
  nr 20 9339 0006 0000 0008 6501 0001 Bank Spółdzielczy w Olecku – opłaty komunikacyjne
  nr 09 9339 0006 0000 0008 6501 0005 Bank Spółdzielczy w Olecku – opłaty ewidencyjne

  Sposób dostarczenia dokumentów:

  Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
  wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 2016r., poz. 1088).
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko,
  I piętro, pokój nr 18 lub 19 tel. (0-87) 520 22 94 wew. 36,37,39.

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: Agnieszka Żukowska, Agnieszka Krasowska oraz Hubert Świderski,

  Godziny pracy:
  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


  Data wprowadzenia: 2011-05-13 1005
  Data upublicznienia: 2011-05-13
  Art. czytany: 9509 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet