(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktorów

  Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora

  I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 627 z późn).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 2016r. , poz. 232).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2016r.,poz. 280).

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2015r., poz. 2096.).

  II.WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Instruktorem może być osoba, która:

  1) posiada prawo jazdy:

  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

  2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

  3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

  4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

  5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

  6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

  7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

  8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

  2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora składa wniosek o wpis do ewidencji
  instruktorów do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku załącza dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań (za wyjątkiem pkt.6 i 8).

  WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW określa Załączniki nr 1 do rozporządzenia . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2015r., poz. 2096.).

  3. Po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji instruktorów, starosta wysyła do komisji powołanej przez właściwego wojewodę wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.

  4. Po otrzymaniu:

  a) od komisji egzaminacyjnej informacji o pozytywnym wyniku egzaminu;

  b) od osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji instruktorów opłaty za:
  - wpis do ewidencji,
  starosta wydaje decyzję administracyjną o wpisie do ewidencji instruktorów.

  III. OPŁATY

  1.Opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50 zł.

  - Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w godz. 8:00 – 14: 00

  - lub na konto Starostwa o nr: Starostwa Powiatowego w Olecku nr 20 9339 0006 0000 0008 6501 0001 Bank Spółdzielczy w Olecku

  nr IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  Wpis do ewidencji instruktorów dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej.

  V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ

  Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji i Transportu , pokój nr 8; tel.087 520 22 94 lub 520 24 75 wew .38.


  VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Starostwo Powiatowe w Olecku , ul. Kolejowa 32, Wydział Komunikacji Transportu , pokój nr 8.


  Data wprowadzenia: 2014-07-08 1246
  Data upublicznienia: 2014-07-08
  Art. czytany: 6617 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet