A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu SK.261.28.2020-Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia w Technikum Nr 1 w Olecku.
» Projekt uchwały w spr. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z powiatu oleckiego oraz PRDPP w Olecku projektu uchwały - program wspołpracy ....
» Projekt uchwały w spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2020r. - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z ....
» Interpelacja dotycząca Spółki Olmedica w Olecku
» Informacja o wynikach konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych w Powiecie Oleckim w 2020 roku.
 • Przetargi
 • Roboty budowlane
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku 'Zamek'

  Ogłoszenie nr 505419-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.
  Powiat Olecki: Remont budynku 'Zamek'
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

  Nazwa projektu lub programu: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.:„15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” (nr umowy PLRU.01.01.00-28-0058/18-00).

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Powiat Olecki, krajowy numer identyfikacyjny 79067119400000, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (87) 739 18 65 , e-mail [email protected] , faks: (87) 520 32 19
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.olecko.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak , www.spolecko.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.spolecko.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie: Nie ,adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
  Inny sposób: forma pisemna
  Adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku 'Zamek'
  Numer referencyjny: EK.272.1.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku 'Zamek'.
  Roboty polegają na renowacji zabytkowej elewacji i wymianie okien w budynku „ZAMEK” wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się w Olecku, Plac Zamkowy 3, dz. geod. nr 429/16. Na prace remontowe uzyskane jest postanowienie Nr 116/2012 wydane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ obiekt został 10.11.1994 r. wpisany do Rejestru zabytków pod nr A-3763.
  Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. Obecnie jest użytkowany na cele edukacyjne przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku oraz jest siedzibą stowarzyszenia, które prowadzi na poddaszu izbę muzealną. Zamek stanowi przykład budowli neogotyckiej na terenie dawnych Prus Wschodnich, zachowany w pierwotnym stylu. Jest to budynek wolnostojący, usytuowany po północnej stronie Placu Zamkowego. Powierzchnia zabudowy wynosi około 537 m2, kubatura około 7580 m3.
  Zakres prac renowacyjnych i konserwatorskich obejmie: remont powierzchni ceglanej ścian wraz z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonych kształtek glazurowanych, wymianę częściową stolarki okiennej (z pominięciem okien piwnic, lukarn dachowych, oraz okien już wymienionych), renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich i orynnowania oraz remont krat.

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45212350-4
  45421000-4
  45260000-7
  45452000-0
  45443000-4

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia:

  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2020-08-31
  2021-07-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż:
  I. Wykonawca posiada doświadczenie wyrażające się wykonaniem należycie:

  ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1
  1) co najmniej jednej roboty budowlanej, bądź usługi w zakresie remontu/* wymiany/* przebudowy/* naprawy/* modernizacji/* restauracji stolarki okiennej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

  ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
  1) co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu/* budowy/* przebudowy/* naprawy/* modernizacji/* restauracji pokrycia dachowego/* obróbek blacharskich/* orynnowania o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  2) co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu/* budowy/* przebudowy/* naprawy/* modernizacji/* restauracji ścian/* elewacji budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  /* - lub

  II. Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia:

  ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 i 2
  1) Kierownikiem budowy, który:
  a) posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowanej; ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)


  b) przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.),
  c) wpisany jest do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
  2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  1. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  2. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
  2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. Harmonogram rzeczowo – finansowy
  2. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

  UWAGA: Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest złożyć:
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
  2. Kosztorys ofertowy (nr 1 i/lub 2 )
  3. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy)
  4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
  Informacja na temat wadium

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji i rękojmi 30,00
  Termin wykonania 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
  1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do zrealizowania zadania w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;
  2. Zmiany osobowe pod warunkiem, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ.
  3. Zmiany podmiotów lub podwykonawców na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż proponowany inny podmiot lub podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  W zadaniu częściowym nr 2:
  1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany:
  1) stawki podatku od towarów i usług,
  2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
  2. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
  3. Obowiązek udowodnienia wzrostu kosztów i ich rozmiaru spoczywa na Wykonawcy.
  4. Zmiana wynagrodzenia powinna być poprzedzona odpowiednim wyliczeniem (udokumentowana). Zamawiający w szczególności będzie wymagać od Wykonawcy:
  1) przedstawienia przyjętych przez Wykonawcę zasad kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;


  2) wykazania wpływu zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
  3) przedstawienia szczegółowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
  5. Termin wejścia w życie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 Pzp będzie uzależniony od treści i daty wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających zmiany do obowiązujących regulacji.
  6. Zmiana wymienionych w art. 142 ust. 5 Pzp stawek czy zasad może powodować zarówno wzrost, jak i obniżenie kosztów realizacji zamówienia.
  7. Zmiany do umowy dotyczące zmiany wynagrodzenia – w przypadku wystąpienia konieczności jego waloryzacji – wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2020-02-10, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:


  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1 Nazwa: Remont stolarki okiennej i drzwiowej

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Przedmiotem zamówienia jest remont stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową.
  Zakres prac obejmuje:
  1) Demontaż starych okien oraz wewnętrznych podokienników, dostawa i montaż nowych okien oraz podokienników drewnianych sosnowych koloru białego. Przed wykonaniem

  projektowanych okien należy bezwzględnie sprawdzić na budowie wymiary otworów po zdemontowaniu okien istniejących.
  2) Remont drzwi zewnętrznych oraz dwie pary drzwi wewnętrznych przedsionka wieży.

  W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.

  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45212350-4, 45421000-4
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji i rękojmi 30,00
  Termin wykonania 10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: W zadaniu częściowym nr 1 na wykonanie remontu stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania min. 30% wartości robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2020r.
  Część nr: 2 Nazwa:
  Remont obróbek blacharskich i orynnowania, ścian oraz krat
  okiennych

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Przedmiotem zamówienia jest remont obróbek blacharskich i orynnowania, ścian i krat okiennych zgodnie z dokumentacją projektową.
  Zakres prac obejmuje:
  1) Wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich i orynnowania.
  2) Remont powierzchni ceglanej ścian wraz z wymianą i uzupełnieniem kształtek glazurowanych.
  3) Remont krat okiennych.
  W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.

  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45212350-4, 45260000-7, 45452000-0, 45443000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2021-07-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji i rękojmi 30,00
  Termin wykonania 10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Data wprowadzenia: 2020-01-23 1306
  Data upublicznienia: 2020-01-23
  Art. czytany: 673 razy

  » Decyzja udzielająca pozwolenia na remont - rozmiar: 465594 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja projektowa - opis techniczny - rozmiar: 3766272 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja projektowa - opis wstawionych okien - rozmiar: 13124 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 109618 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Harmonogram rzeczowo - finansowy - rozmiar: 130560 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Ilustracja graficzna dla głównego zakresu robót z cz. 1 i 2 - rozmiar: 7139591 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym - rozmiar: 105544 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 621809 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Kosztorys ofertowy dla części nr 1 - rozmiar: 43778 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Kosztorys ofertowy dla części nr 2 - rozmiar: 50090 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 121028 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - rozmiar: 108553 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 103184 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - rozmiar: 1044961 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Pierwotny projekt budowlany z 2012 roku - rozmiar: 20070857 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Postanowienie pod względem konserwatorskim - rozmiar: 313729 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót dla części nr 1 - rozmiar: 39387 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót dla części nr 2 - rozmiar: 58319 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona - rozmiar: 160929 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz osób - rozmiar: 117760 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz robót budowlanych - rozmiar: 122880 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wzór oferty na roboty budowlane - rozmiar: 111021 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wzór umowy SIWZ - rozmiar: 241664 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - rozmiar: 104205 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet