(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 53 - upał/2
» Obwieszczenie Starosty Oleckiego z 18.06.2021r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - przebudowa gminnej drogi łączącej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
» Starostwo Powiatowe - aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - upał/1
 • Przetargi
 • Zakup materiałów
 • Powiat Olecki ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Olecku

  W RAMACH REGIONALNEGO
  PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY 2007 – 2013

  Numer ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2009/S 33-048393

  Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31800 - 2009;

  ZAMAWIAJĄCY:
  Powiat Olecki
  19 – 400 Olecko, ul. Kolejowa 32
  Województwo Warmińsko - Mazurskie, Polska
  tel. ( 087 ) 5202294, 5202475 fax. ( 087 ) 5203219
  NIP-847 15 15 765 REGON 790671194
  Strona internetowa www.bip.powiat.olecko.pl , gdzie umieszczono SIWZ
  Zaprasza Wykonawców, którzy spełniają warunki, mają wystarczające doświadczenie i kompetencje do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
  na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Olecku,

  Pakiet 1 – poz 1- aparat USG z obrazowaniem 4D szt. 1;
  poz 2 - aparat RTG przyłóżkowy z monitorem szt. 1 .
  Pakiet 2 – poz.1 - stół operacyjny szt. 1;
  poz.2 - łóżko pooperacyjne szt. 2;
  poz 3 - nóż harmoniczny szt.1;
  poz 4 - diatermia ogólnochirurgiczna szt. 1;
  poz 5 - pompy infuzyjne 2-strzykawkowe szt. 2;
  poz 6 - monitor pacjenta szt. 6;
  poz 7 - respirator przenośny szt. 1;
  poz 8 - zestaw laryngoskopowy szt. 1;
  poz 9 - zestaw do prób wysiłkowych EKG szt. 1;
  poz 10 - artroskop szt.1;
  poz 11 - wózek do transportu pacjenta z sali operacyjnej szt.2;
  poz 12 - aparat do ogrzewania płynów i do płukania szt. 1;
  poz 13 - powietrzny system ogrzewania pacjenta szt. 1;
  poz 14 - stolik narzędziowy na instrumenty szt. 2 ;
  poz 15 - zestaw laparoskopowy szt. 1;
  poz 16 - respirator szpitalny (do wentylacji mechanicznej) szt.3;
  poz 17 - kardiomonitor EKG szt. 1;
  poz 18 - defibrylator przenośny szt. 1;
  poz 19 - ssak próżniowy szt. 1;
  poz 20 - analizator hematologiczny szt. 1;
  poz 21 - analizator biochemiczny szt. 1;
  poz 22 - aparat do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych szt. 1;
  Uczestnictwo: Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Turcji, beneficjentów programu CARDS oraz państw objętych Rządową Umową w sprawie Zamówień publicznych (Government Procurement Agrement). Sprzęt na potrzeby realizacji projektu musi pochodzić z powyższych krajów.
  Finansowanie sprzętu: zakup sprzętu finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013
  Udzielenie informacji: Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje pod podanym niżej adresem od dnia 17.02.2009 r. do dnia 02.04.2009 r. w dni robocze, w godzinach od 730 ÷ 1430 tel. 087 520 25-43. Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32, 10-40 Olecko.
  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust1 pkt.6 i7 oraz w art. 134 ust 6 pkt 3 i 4
  Termin wykonania zamówienia: Pakiet I w okresie II kwartał 2009r, Pakiet II w okresie III-IV kwartał 2009r i I kwartał 2010r.
  Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający warunki art.22ust.1 i nie podlegający wykluczeniu stosownie do art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  Wymagane wadium: Pakiet I - 7000 zł, Pakiet II - 26 000 zł wniesionym przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
  Dostarczenie ofert: oferty winne być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferty muszą być dostarczone nie później niż do godz. 1200 (czasu lokalnego) dnia 02.04.2009 r. do Starostwa Powiatowego , pok. nr 22 (kancelaria); ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko.
  Otwarcia ofert: otwarcie ofert będzie miało miejsce 02.04.2009 r. o godz. 1215 w obecności przedstawicieli zainteresowanych oferentów pod adresem: Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32. Sala konferencyjna pokój nr 4 na parterze.
  Termin związania z ofertą: 60 dni od dnia otwarcia ofert

  Starosta Olecki
  Olecko 2009-02-17


  Data wprowadzenia: 2009-02-18 1100
  Data upublicznienia: 2009-02-18
  Zatwierdził: Paweł Ostrowski
  Art. czytany: 4806 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 1 poz 1 - Aparat USG z obrazowaniem 4D szt 1 - rozmiar: 115712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 1 poz 2 - RTG przyłóżkowe szt 1 - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 10 - Artroskop szt 1 - rozmiar: 110080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 11 - Wozek do transportu pacjenta szt 2 - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 12 - Aparat do ogrzewania plynow szt 1 - rozmiar: 56832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 13 - Aparat do ogrzewania pacjenta szt 1 - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 14 - Stolik narzedziowy szt 2 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 15 - Zestaw laparoskopowy szt 1 - rozmiar: 118784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 16 - Respirator szpitalny - rozmiar: 103936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 17 - Monitor pacjenta szt 1 - rozmiar: 121856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 18 - Defibrylator przenosny szt 1 - rozmiar: 91648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 19 - Ssak próżniowy szt 1 - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 1 - Stół Operacyjny Ogolnochirurgiczny szt 1 - rozmiar: 90112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 20 - Analizator hematologiczny szt 1 - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 21 - Analizator biochemiczny szt 1 - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 22 - Aparat do monitorowania posiewów krwi i płynów - rozmiar: 81920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 2 - Łóżko Pooperacyjne szt 2 - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 3 - Nóż harmonniczny szt 1 - rozmiar: 105472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 4 - Diatermia ogólnochirurgiczna szt 1 - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 5 - Pompy infuzyjne szt 2 - rozmiar: 90112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 6 - Monitor pacjenta szt 6 - rozmiar: 93696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 7 - Respirator przenosny szt 1 - rozmiar: 93184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 8 - Zestaw laryngoskopowy szt 1 - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Pakiet 2 poz 9 - Zestaw do prob wysilkowych EKG szt 1 - rozmiar: 111616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 482304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 482816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uzupełniony załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) - rozmiar: 65024 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi


  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu  Admin


  System BIP Inet